Všeobecné zmluvné podmienky Hobbyhorse Tábor

v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky“ alebo „VZP“).

i 3 Obsah stránky

Článok I. – Úvod

 1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) sa vzťahujú na poskytovanie táborov, ktoré sú organizované Občianskym združením Hobbyhorse Slovakia, IČO: 54 551 200, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, zapísané v Registri občianskych združení MV SR (ďalej len „HOBBYHORSE SLOVAKIA“).
 2. Tieto VZP upravujú zmluvný vzťah medzi HOBBYHORSE SLOVAKIA a objednávateľom, ktorým je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej len „Objednávateľ“) a sú pre obidve zúčastnené zmluvné strany záväzné. Všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi HOBBYHORSE SLOVAKIA a Objednávateľom.
 3. Účelom týchto VZP je vymedziť a upresniť práva a povinnosti HOBBYHORSE SLOVAKIA (obstarávateľa, poskytovateľa) na jednej strane a Objednávateľa (zákazníka) na strane druhej. Zmluvný vzťah medzi HOBBYHORSE SLOVAKIA a Objednávateľom je uzatvorený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku).

Článok II. – Vznik zmluvného vzťahu

 1. Odoslaná Prihláška na Hobbyhorse tábor Objednávateľom cez webovú stránku HOBBYHORSE SLOVAKIA predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy o obstaraní Hobbyhorse tábora podľa týchto VZP. Samotná zmluva o obstaraní Hobbyhorse tábora je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu HOBBYHORSE SLOVAKIA s návrhom zmluvy Objednávateľovi, t.j. záväzným potvrdením Prihlášky zo strany HOBBYHORSE SLOVAKIA na mailovú adresu objednávateľa uvedenú na prihláške. Od tohto momentu medzi HOBBYHORSE SLOVAKIA a Objednávateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou o obstaraní Hobbyhorse tábora a týmito VZP. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní Hobbyhorse tábora.
 2. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú na jednej strane HOBBYHORSE SLOVAKIA a na druhej strane objednávateľ, ktorým je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej len Objednávateľ).
 3. Podmienky zmluvy o obstaraní Hobbyhorse tábora vyplývajú z ponuky na tábor, ktorá je zverejnená na webových stránkach HOBBYHORSE SLOVAKIA (https://hobbyhorseslovakia.com/tabory)
 4. Za bezvýhradné prijatie ponuky HOBBYHORSE SLOVAKIA na uzatvorenie zmluvy o obstaraní letného tábora podľa bodu 1. tohto článku VZP zo strany Objednávateľa sa považuje kliknutie na tlačítko prihlášky s označením „Odoslať prihlášku s povinnosťou platby“.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v Prihláške vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovú adresu a všetky identifikačné údaje. Objednávateľ berie na vedomie, že HOBBYHORSE SLOVAKIA bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť HOBBYHORSE SLOVAKIA za Hobbyhorse tábor cenu, ktorá je uvedená v Prihláške a to v termínoch uvedených na Prihláške. V prípade, že Objednávateľ použije v Prihláške zľavový kód, aktuálna výška zľavy bude odpočítaná z ceny Hobbyhorse tábora.
 7. Po vyplnení a odoslaní Prihlášky s povinnosťou platby HOBBYHORSE SLOVAKIA zašle Objednávateľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu správu ktorá potvrdzuje uzatvorenie zmluvy o obstaraní Hobbyhorse tábora.

Článok III. – Cenové podmienky

 1. Cena Hobbyhorse tábora je cena dohodnutá medzi Objednávateľom a HOBBYHORSE SLOVAKIAa je zobrazená v Prihláške alebo tiež na webových stránkach HOBBYHORSE SLOVAKIA (https://hobbyhorseslovakia.com/tabory).
 2. HOBBYHORSE SLOVAKIA má právo poskytnúť Objednávateľovi zľavu z ceny Hobbyhorse tábora za vopred určených podmienok špecifikovaných na Prihláške. Platnosť zľavy, ak je poskytnutá hromadne je zobrazená na Prihláške.
 3. Okrem toho má HOBBYHORSE SLOVAKIA právo poskytnúť vybraným Objednávateľom zľavu z ceny HOBBYHORSE SLOVAKIA vo forme poskytnutých zľavových kupónov. Platnosť zľavového kupónu je uvedená spolu s kódom, ktorý je potrebné uviesť Objednávateľom na Prihláške.
 4. Uplatnenie kupónu a tým aj zľavy z ceny Hobbyhorse tábora je potrebné urobiť ešte pred odoslaním Prihlášky, zľavu nie je možné priznať neskôr po odoslaní Prihlášky.

Článok IV. – Platobné podmienky

 1. HOBBYHORSE SLOVAKIA má právo vyžiadať od Objednávateľa zálohu pred samotnou realizáciou Hobbyhorse Tábora. Výšku zálohy stanoví HOBBYHORSE SLOVAKIA v Prihláške.
 2. HOBBYHORSE SLOVAKIA má právo požadovať zaplatenie zálohy vo výške 100% ceny Hobbyhorse tábora už po odoslaní Prihlášky.
 3. Na základe rozhodnutia HOBBYHORSE SLOVAKIA má možnosť Objednávateľ uhradiť zálohu za tábor aj vo viacerých splátkach. Informácia o takejto možnosti je zverejnená v Prihláške a Objednávateľ sa má možnosť rozhodnúť či takúto možnosť využije.
 4. V prípade, ak HOBBYHORSE SLOVAKIA poskytne Objednávateľovi zľavu z ceny Hobbyhorse tábora – napr. aj formou zľavového kupónu s kódom, táto zľava sa vzťahuje na prvú zaplatenú zálohu pri odoslaní Prihlášky. (čiže napr. ak Objednávateľ uhradí len prvú splátku zálohy – týka sa zľava len tejto prvej splátky, ak uhradí celú výšku zálohy – týka sa zľava celej zálohy)
 5. Objednávateľ̌ je povinný́ po odoslaní Prihlášky cez tlačidlo Odoslať prihlášku s povinnosťou platby uhradiť zálohu vo zvolenej výške cez platobnú bránu HOBBYHORSE SLOVAKIA. V prípade technických problémov s úhradou zálohy je Objednávateľ povinný kontaktovať HOBBYHORSE SLOVAKIA, ktorý zašle Objednávateľovi detaily ohľadne možnosti úhrady zálohy náhradným spôsobom – obvykle prevodom na bankový účet HOBBYHORSE SLOVAKIA. V tomto prípade je Objednávateľ povinný uhradiť zálohu do 3 pracovných dní od obdržania inštrukcií o spôsobe úhrady zálohy.
 6. Doplatok zálohy, v prípade, ak Objednávateľ neuhradí 100% výšku ceny Hobbyhorse tábora, je povinný Objednávateľ uhradiť v termíne, ktorý bol uvedený na Prihláške ako aj potvrdzovacej e-mailovej správe a to spôsobom, ktorý bol Objednávateľovi doručený v mailovej správe o záväznom potvrdení prijatia Prihlášky. Objednávateľ má právo uhradiť doplatok zálohy aj v skoršom termíne. Na úhradu doplatku zálohy v skoršom termíne sa nevzťahujú žiadne ďalšie poskytnutie zľavy zo strany HOBBYHORSE SLOVAKIA.
 7. V prípade, ak HOBBYHORSE SLOVAKIA poskytne Objednávateľovi zľavový kupón, ktorý je výslovne určený pre použitie len na Prihláške, ktorú odošle Odosielateľ, je HOBBYHORSE SLOVAKIA oprávnená neuznať poskytnutú zľavu pre iného Objednávateľa a takýto Objednávateľ, ktorý získa neoprávnenú zľavu z ceny Hobbyhorse tábore, je povinný po vyzve zo strany HOBBYHORSE SLOVAKIA, ktorá je doručená do mailovej schránky Objednávateľa, doplatiť cenu vo výške poskytnutej zľavy do 3 pracovných dní od zaslania výzvy. HOBBYHORSE SLOVAKIA považuje výšku získanej neoprávnenej zľavy ako hodnotu nezaplatenej zálohy na Hobbyhorse tábor zo strany Objednávateľa.
 8. V prípade, ak Objednávateľ objedná Hobbyhorse tábor menej ako 60 dní pred jeho začatím je povinný uhradiť zálohu za Hobbyhorse tábor vo výške 100% ceny Hobbyhorse tábora.
 9. HOBBYHORSE SLOVAKIA zašle po ukončení letného hobbyhorse tábora Objednávateľovi daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Prihláške. Túto faktúru môže Objednávateľ použiť na preplatenie príspevku na rekreáciu vo výške 55% oprávnených nákladov (známeho ako aj rekreačný poukaz).

Článok V. – Práva a povinnosti Objednávateľa a účastníka Hobbyhorse tábora

 1. K základným právam Objednávateľa patrí najmä:
  1. právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke Hobbyhorse tábora zverejnenej na webových stránkach HOBBYHORSE SLOVAKIA (linka https://hobbyhorseslovakia.com/tabory) ,
  2. právo vyžadovať od HOBBYHORSE SLOVAKIA informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  3. právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
  4. právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy za podmienok upravených v článku VIII. týchto VZP,
  5. právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom IX. týchto VZP,
  6. právo na vrátenie celej sumy Hobbyhorse tábora v prípade zrušenia tábora podľa článku VII. týchto VZP, okrem prípadu uvedeného v čl. VII. ods. 3 v spojení s ods. 7 VZP.
 2. K základným povinnostiam Objednávateľa patrí najmä:
  1. poskytnúť HOBBYHORSE SLOVAKIA potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať všetky požadované údaje pri prihlasovaní sa na tábor vrátane ich akýchkoľvek neskorších zmien a predložiť ďalšie doklady podľa požiadaviek HOBBYHORSE SLOVAKIA,
  2. zaplatiť celú cenu Hobbyhorse tábora na to v súlade s článkom IV. týchto VZP,
  3. pri nástupe odovzdať určenej osobe vyplnené a podpísané Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, Prehlásenie o bezinfekčnosti a prefotenú kartičku poistenca, prípadne jej originál, potrebné formuláre na vyplnenie budú odoslané na emailovú adresu Objednávateľa minimálne 7 pracovných dní pred začiatkom Hobbyhorse tábora,
  4. dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči službám HOBBYHORSE SLOVAKIA podľa článku IX. týchto VZP,
  5. v prípade účastníkom Hobbyhorse tábora úmyselne spôsobenej materiálnej škody na majetku HOBBYHORSE SLOVAKIA je Objednávateľ povinný túto škodu okamžite odstrániť alebo v plnej výške finančne nahradiť ešte počas trvania tábora.
 3. K základným povinnostiam účastníka Hobbyhorse tábora patrí:
  1. počas celej doby Hobbyhorse tábora sa riadiť pokynmi hlavného vedúceho a vedúcich Hobbyhorse tábora a dodržiavať stanovený program,
  2. počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo HOBBYHORSE SLOVAKIA,
  3. dodržať čas nástupu do letného tábora uvedený v „Organizačné pokyny pre účastníkov Hobbyhorse tábora s individuálnou ako aj hromadnou dopravou.
 4. K základným povinnostiam zákonného zástupcu účastníka Hobbyhorse tábora:
  1. dbať, aby účastník Hobbyhorse tábora počas celej doby tábora rešpektoval pokyny hlavného vedúceho ako aj vedúcich Hobbyhorse tábora, a to najmä inštrukcie a pokyny, ako napr. inštrukcie o zdržiavaní sa a prítomnosti v priestoroch určeného zariadenia, návštevy počas Hobbyhorse tábora, bezpečnostné inštrukcie atď.,
  2. v prípade nevhodného správania účastníka Hobbyhorse tábora, ako napr. nerešpektovanie pokynov vedúcich letného tábora, agresivita, vulgarizmus, požitie alkoholu, fajčenie cigariet, užívanie iných omamných látok, poškodzovanie majetku, rušenie nočného pokoja atď., je Objednávateľ povinný bezodkladne bez nároku na vrátenie poplatku za nečerpané služby Hobbyhorse tábora zabezpečiť na svoje náklady okamžitý odchod účastníka z Hobbyhorse tábora. O vylúčení účastníka rozhoduje určený hlavný vedúci priamo na mieste.

Článok VI. – Práva a povinnosti HOBBYHORSE SLOVAKIA

 1. HOBBYHORSE SLOVAKIA sa zaväzuje pri obstaraní a realizácii Hobbyhorse tábora:
  1. dodržať všetky podmienky uvedené vo VZP a
  2. poskytnúť zmluvne dohodnuté a zaplatené služby v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke Hobbyhorse tábora.
 2. HOBBYHORSE SLOVAKIA je povinné pred uzatvorením zmluvy o obstaraní Hobbyhorse tábora informovať Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú mu známe a môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu Hobbyhorse tábora.
 3. HOBBYHORSE SLOVAKIA je povinné najneskôr 7 dní pred začiatkom letného tábora doručiť Objednávateľovi „Organizačné pokyny pre účastníkov Hobbyhorse tábora“ formou e-mailu na adresu uvedenú v Prihláške do Hobbyhorse tábora Objednávateľom pri prihlasovaní sa na Hobbyhorse tábor.
 4. HOBBYHORSE SLOVAKIA je povinné zabezpečiť počas Hobbyhorse tábora zdravotnú službu podľa platných predpisov.
 5. HOBBYHORSE SLOVAKIA poskytuje základný zdravotnícky materiál pre prípad drobného ošetrenia účastníka. O prípadnom vyšetrení, či ošetrení účastníka v nemocnici rozhoduje vždy zdravotná služba. V prípade vyšetrenia či ošetrenia účastníka HOBBYHORSE SLOVAKIA neodkladne informuje Objednávateľa na telefónnom čísle uvedenom na Prihláške.

Článok VII. – Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie Hobbyhorse tábora

 1. Ak je HOBBYHORSE SLOVAKIA nútená pred začiatkom Hobbyhorse tábora zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne Objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj ku zmene ceny Hobbyhorse tábora, musí sa uviesť v návrhu aj nová cena Hobbyhorse tábora. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty (storno poplatku). Svoje rozhodnutie o prijatí zmeny alebo o odstúpení od zmluvy z dôvodu podstatnej zmeny zmluvy musí Objednávateľ oznámiť HOBBYHORSE SLOVAKIA najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia oznámenia zmeny zmluvy od HOBBYHORSE SLOVAKIA. V prípade, ak Objednávateľ neoznámi svoje rozhodnutie HOBBYHORSE SLOVAKIA v dobrej viere predpokladá, že Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí. V prípade, ak dôjde pri zmene zmluvy aj k navýšeniu ceny – pošle HOBBYHORSE SLOVAKIA Objednávateľovi po prijatí súhlasu so zmenou postup zaplatenia navýšenia k cene, ktorú už Objednávateľ uhradil vrátane termínu, do ktorého je Objednávateľ povinný navýšenie ceny HOBBYHORSE SLOVAKIA zaplatiť.
 2. HOBBYHORSE SLOVAKIA má právo bez sankcie alebo akýchkoľvek iných nárokov Objednávateľa zrušiť letný tábor najneskôr do 20 kalendárnych dní pred jeho začiatkom, ak uskutočnenie Hobbyhorse tábora bude pre HOBBYHORSE SLOVAKIA ekonomicky neúnosné. Ak HOBBYHORSE SLOVAKIA letný tábor podľa tohto bodu zruší, je povinné túto skutočnosť Objednávateľovi oznámiť do 20 dní kalendárnych pred nástupom do Hobbyhorse tábora a vrátiť 100 % výšky z celkovej zaplatenej sumy na bankový účet, ktorý mu oznámi Objednávateľ.
 3. HOBBYHORSE SLOVAKIA si ďalej vyhradzuje právo zrušiť tábor v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe HOBBYHORSE SLOVAKIA (vis major), ako napr. politické udalosti, karanténa, núdzový stav, výnimočný stav, extrémne počasie, zlyhanie prevádzky strediska atď..
 4. Realizácia Hobbyhorse tábora je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov Hobbyhorse tábora. HOBBYHORSE SLOVAKIA je oprávnená z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov Hobbyhorse tábora tábor presunúť na nový termín alebo zrušiť, pričom Objednávateľa o tejto skutočnosti informuje v lehote najneskôr 20 kalendárnych dní pred termínom začatia Hobbyhorse tábora. V prípade presunu má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu zmeny zmluvy v zmysle ods.1.
 5. HOBBYHORSE SLOVAKIA nepovažuje za zmenu podstatnej podmienky zmluvy zmenu ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú triedu, ak sa nové ubytovacie zariadenie nachádza do 100 km od pôvodného ubytovacieho zariadenia, resp. zmenu začiatku/konca Hobbyhorse tábora najviac o 4 hodiny.
 6. HOBBYHORSE SLOVAKIA má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve s Objednávateľom, ktoré boli poskytnuté účastníkovi Hobbyhorse tábora so súhlasom Objednávateľa počas trvania Hobbyhorse tábora.
 7. V prípade, že HOBBYHORSE SLOVAKIA nebude môcť uskutočniť Hobbyhorse tábor z dôvodu vyššej moci podľa ods. 3. tohto článku VZP, zaplatená cena za Hobbyhorse tábor sa Objednávateľovi prenesie na nový termín konania Hobbyhorse tábora. HOBBYHORSE SLOVAKIA právo na úhradu administratívnych výdavkov spojených s prípravou pôvodného Hobbyhorse tábora, a to vo výške 30,- eur, ktoré sa odpočítajú z ceny zaplateného Hobbyhorse tábora.
 8. V prípade odmietnutia zákonného zástupcu zabezpečiť predčasný odchod pre účastníka Hobbyhorse tábora z dôvodov uvedených v článku V. bod 4.písm. b) týchto VZP, má HOBBYHORSE SLOVAKIA právo na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie transportu účastníka Hobbyhorse tábora k zákonnému zástupcovi, ako napr. náhradné ubytovanie, dozor vedúceho, cestovné náklady atď.
 9. V prípade predčasného odchodu účastníka Hobbyhorse tábora nespôsobeného zavinením organizátora HOBBYHORSE SLOVAKIA, nemá Objednávateľ nárok na vrátenie zvyšku platby za nečerpané služby.

Článok VIII. – Odstúpenie od zmluvy, storno podmienky a vyššia moc

 1. HOBBYHORSE SLOVAKIA môže pred začiatkom Hobbyhorse tábora odstúpiť od zmluvy o obstaraní Hobbyhorse tábora len:
  1. z dôvodu zrušenia Hobbyhorse tábora v súlade s článkom VII. týchto VZP alebo
  2. z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností Objednávateľom podľa VZP (napr. aj nezaplatením celej zálohy za cenu Hobbyhorse tábora). Oznámenie o odstúpení HOBBYHORSE SLOVAKIA od zmluvy s uvedením dôvodu zasiela HOBBYHORSE SLOVAKIA Objednávateľovi uvedenému v Prihláške na Hobbyhorse tábor v elektronickej forme prostredníctvom e-mailovej komunikácie na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Prihláške. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia Objednávateľovi.
 2. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy o obstaraní Hobbyhorse tábora z dôvodu riadne preukázaného porušenia povinností HOBBYHORSE SLOVAKIA vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní Hobbyhorse tábora a týchto VZP. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade podľa článku VII. bod 1 týchto VZP. V týchto prípadoch má nevzniká HOBBYHORSE SLOVAKIA nárok na storno poplatok a Objednávateľovi vráti celú zaplatenú zálohu za Hobbyhorse tábor.
 3. V prípade, že Objednávateľ odstúpi od zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu ako je upravený v bode 2 tohto článku VZP alebo bez uvedenia dôvodu, má HOBBYHORSE SLOVAKIA nárok na storno poplatok. HOBBYHORSE SLOVAKIA má nárok na storno poplatok podľa tohto bodu aj v prípade, ak pred začatím Hobbyhorse tábora od zmluvy odstúpi HOBBYHORSE SLOVAKIA z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom podľa VZP (článok 5, odst.2). Storno poplatok je zmluvná pokuta dojednaná v zmysle týchto VZP. Storno poplatok sa určí podľa výšky ceny Hobbyhorse tábora, ktorá je určená na základe cenotvorby HOBBYHORSE SLOVAKIA, a to nasledovne:
  1. pri odstúpení od zmluvy:
  • 60 kalendárnych dní a viac dní pred začatím Hobbyhorse tábora – 100 % z výšky zaplatenej zálohovej platby Objednávateľom,
  • 59 – 0 kalendárnych dní pred začatím Hobbyhorse tábora – 100 % výšky z celkovej sumy Hobbyhorse tábora,

  b. V prípade, ak účastník nenastúpi na Hobbyhorse tábor bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, má HOBBYHORSE SLOVAKIA nárok na storno poplatok vo výške 100 % z celkovej sumy za tábor.

  Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle:

  • Objednávateľ mailom na adresu HOBBYHORSE SLOVAKIA: [email protected] alebo
  • HOBBYHORSE SLOVAKIA mailom na adresu Objednávateľa uvedenú v Prihláške.
 4. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom potvrdenia druhej zmluvnej strany o prijatí e-mailu od zmluvnej strany, ktorá od zmluvy odstúpila. V prípade neobdržania potvrdenia o doručení odstúpenia od zmluvy druhou zmluvnou stranou sa má za to, že odstúpenie od zmluvy bolo druhej strane doručené  nasledujúci pracovný deň po odoslaní odstúpenia od zmluvy odstupujúcou stranou. HOBBYHORSE SLOVAKIA má nárok storno poplatok odrátať od výšky zaplatenej zálohy alebo zaplatenej ceny Hobbyhorse tábora.
 5. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe HOBBYHORSE SLOVAKIA (vis major) alebo okolnosti na strane Objednávateľa, na základe ktorých Objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a HOBBYHORSE SLOVAKIA zabezpečené služby, nevzniká Objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb, ani nárok na kompenzáciu v akomkoľvek rozsahu. HOBBYHORSE SLOVAKIA nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu služieb, škody spôsobené vyššou mocou (vis major). Vyššou mocou (vis major) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, karantény, núdzový stav, výnimočný stav, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné́ poruchy na dopravných prostriedkov, ako i iné.

Článok IX. – Reklamácie, zodpovednosť za škody

 1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb sú nižšie ako bolo pôvodne dohodnuté v zmluve o obstaraní Hobbyhorse tábora, vzniká Objednávateľovi Hobbyhorse tábora právo na reklamáciu. Objednávateľ Hobbyhorse tábora je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu HOBBYHORSE SLOVAKIA tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. O uplatnení tohto práva spíše zástupca HOBBYHORSE SLOVAKIA písomný protokol. Zástupca HOBBYHORSE SLOVAKIA je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojich kompetencií.
 2. Písomný protokol podľa predchádzajúceho bodu obsahuje označenie Hobbyhorse tábora, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca HOBBYHORSE SLOVAKIA alebo dodávateľ služby a reklamujúci. Ak nie je možné zjednať nápravu priamo na mieste, Objednávateľ Hobbyhorse tábora je povinný tento protokol predložiť ako súčasť reklamačného podania.
 3. Svoje nároky je reklamujúci (Objednávateľ) povinný bezodkladne oznámiť písomne (na adrese HOBBYHORSE SLOVAKIA) alebo mailom (emailová adresa: [email protected]) formou reklamačného podania, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia Hobbyhorse tábora alebo pri neuskutočnení Hobbyhorse tábora do 30 kalendárnych dní odkedy sa mal tábor skončiť podľa zmluvy o obstaraní Hobbyhorse tábora, inak právo na reklamáciu zaniká. Ku všetkým reklamáciám podaným včas a určeným spôsobom je HOBBYHORSE SLOVAKIA sa povinná vyjadriť písomne alebo elektronicky, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od obdržania podnetu na reklamáciu.
 4. HOBBYHORSE SLOVAKIA zodpovedá Objednávateľovi Hobbyhorse tábora za všetky služby v ich uvádzanej kvalite poskytnutej HOBBYHORSE SLOVAKIA alebo zmluvnými dodávateľmi.
 5. HOBBYHORSE SLOVAKIA nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinilo, ani jej dodávatelia, ale vznikla zavinením Objednávateľa alebo účastníka Hobbyhorse tábora, alebo zavidením tretej osoby.
 6. HOBBYHORSE SLOVAKIA nemá možnosť počas trvania Hobbyhorse tábora zabezpečiť bezpečné uloženie cenností účastníkov Hobbyhorse tábora. Z tohto dôvodu HOBBYHORSE SLOVAKIA neodporúča, aby si do Hobbyhorse tábora účastníci priniesli cennosti – šperky, elektroniku, väčšiu sumu peňažných prostriedkov, mobilné telefóny. Za prípadnú stratu, poškonenie alebo zničenie HOBBYHORSE SLOVAKIA neručí ani neposkytne náhradu v akejkoľvek výške.

Článok X. – Poistenie a iné

 1. HOBBYHORSE SLOVAKIA nezabezpečuje dodatočné úrazové alebo iné poistenie. Zdravotné, úrazové a iné dodatočné poistenie si Objednávateľ zabezpečí vo vlastnej réžii. HOBBYHORSE SLOVAKIA môže Objednávateľovi navrhnúť uzatvorenie poistenia účastníka počas pobytu v Hobbyhorse tábore – Objednávateľ je zodpovedný za dojednanie a zaplatenie ceny poistenia.
 2. Zdravotník (zdravotná služba) Hobbyhorse tábora má právo so súhlasom HOBBYHORSE SLOVAKIA rozhodnúť pri nástupe o prijatí, respektíve neprijatí účastníka Hobbyhorse tábora na základe aktuálneho zdravotného stavu a údajov v „Potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa“ (tlačivo pre uvedené vyhlásenie zasiela HOBBYHORSE SLOVAKIA na Objednávateľom uvedenú e-mailovú adresu spolu s „Organizačnými pokynmi pre účastníkov pobytu“.
 3. Poplatky za zdravotnícky materiál, zdravotné služby, návštevu lekára a lieky nesúvisiace s poskytnutím bežnej zdravotnej starostlivosti, je zákonný zástupca účastníka Hobbyhorse tábora povinný uhradiť HOBBYHORSE SLOVAKIA v priebehu Hobbyhorse tábora alebo najnejskôr do 15 kalendárnych dní od oficiálneho ukončenia letného tábora.
 4. HOBBYHORSE SLOVAKIA si vyhradzuje právo zmeny programu oproti programu uvedenému na webstránke HOBBYHORSE SLOVAKIA na základe aktuálnych poveternostných podmienok, záujmu účastníkov Hobbyhorse tábora a pod..

Článok XI. – Informácie pre Spotrebiteľa – právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo od zmluvy o obstaraní letného tábora odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich (14) kalendárnych dní od uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, ak HOBBYHORSE SLOVAKIA včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku avšak minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím Hobbyhorse tábora. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii objednaného tábora, kontaktné údaje a číslo bankového účtu Spotrebiteľa, na ktorý má byť vrátená zaplatená cena za Hobbyhorse tábor, ktorá môže byť znížená, ak sú na to splnené zákonné dôvody a odstúpenie musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené na adresu HOBBYHORSE SLOVAKIA.
 2. Na účel odstúpenia od zmluvy môže Spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy kliknutím na tento link: https://hobbyhorseslovakia.com/storage/2024/02/Formular-odstupenie-od-zmluvy-Hobbyhorse-Slovakia.pdf
 3. Spotrebiteľ môže zaslať vyplnený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky e-mailom na adresu: [email protected]. Ak Spotrebiteľ využije túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy HOBBYHORSE SLOVAKIA potvrdí Spotrebiteľovi e-mailom.
 4. V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od zmluvy o obstaraní letného tábora je HOBBYHORSE SLOVAKIA povinný vrátiť Spotrebiteľovi zaplatenú cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej zmluvy.
 5. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zruší sa tá od počiatku. Od Spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 6. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tábora zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tábora vyrobeného na mieru alebo tábora určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa.
 7. HOBBYHORSE SLOVAKIA využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností Spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka HOBBYHORSE SLOVAKIA prostredníctvom emailovej adresy: [email protected].

Článok XII. – Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na HOBBYHORSE SLOVAKIA so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu [email protected] , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým HOBBYHORSE SLOVAKIA vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že HOBBYHORSE SLOVAKIA porušil jeho práva. Ak HOBBYHORSE SLOVAKIA odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 kalendárnych dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov (ďalej len Zákon o ARS). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 Zákona o ARS. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 Zákona o ARS.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htmalebo prostredníctvom formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 Zákona o ARS. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a HOBBYHORSE SLOVAKIA, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Článok XIII. – Ochrana osobných údajov

 1. V prípade, ak je Objednávateľ fyzickou osobou, berie na vedomie, že HOBBYHORSE SLOVAKIA bude v súvislosti s uzatvorenou zmluvou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje ako aj osobné údaje účastníka Hobbyhorse tábora. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude Objednávateľ a účastník Hobbyhorse tábora na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“. Dotknutá osoba uzavretím zmluvy s HOBBYHORSE SLOVAKIA zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať HOBBYHORSE SLOVAKIA.
 2. HOBBYHORSE SLOVAKIA sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.
 3. HOBBYHORSE SLOVAKIA bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa (účastníka), dátum narodenia, meno a priezvisko zákonného zástupcu, ulica, mesto, PSČ, kontaktný telefón, e-mail, veľkosť trička, zdravotná poisťovňa (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku HOBBYHORSE SLOVAKIA a dotknutej osoby, najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so zmluvou. Osobné údaje bude HOBBYHORSE SLOVAKIA spracúvať tiež na účely kontaktovania dotknutej osoby v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s HOBBYHORSE SLOVAKIA. Osobné údaje je HOBBYHORSE SLOVAKIA oprávnený spracúvať po dobu trvania zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej vyplývajúcich a po dobu najviac 3 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.
 4. HOBBYHORSE SLOVAKIA je oprávnené spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa (taktiež ako „osobné údaje“) ako svoj oprávnený záujem, nakoľko dotknutej osobe poskytol službu alebo dodal tovar a má záujem tieto osoby ďalej informovať o svojich produktoch a pripravovaných akciách v rámci svojej marketingovej činnosti. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodom č. 47 preambuly Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a HOBBYHORSE SLOVAKIA už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať. Na tento účel je HOBBYHORSE SLOVAKIA oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy a 10 rokov odo dňa skončenia jej platnosti.
 5. Obstarávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: fotografie a video materiál z podujatí organizovaných HOBBYHORSE SLOVAKIA (taktiež ako „osobné údaje“) výhradne na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Tieto osobné údaje môžu byť zverejnené na webových stránkach, sociálnych mediách alebo v tlačených materiáloch. Videá a fotografie sú zverejňované za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných HOBBYHORSE SLOVAKIA ako aj môžu byť využité v rámci propagačných materiálov HOBBYHORSE SLOVAKIA (katalógy, ponukové listy, webová ponuka, sociálne média).
 6. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 7. HOBBYHORSE SLOVAKIA nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 8. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie HOBBYHORSE SLOVAKIA na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť zmluvu. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie HOBBYHORSE SLOVAKIA na účel špecifikovaný v ods. 4 je založené na oprávnenom záujme HOBBYHORSE SLOVAKIA a je možné sa voči tomuto spracúvaniu ohradiť. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie HOBBYHORSE SLOVAKIA na účel špecifikovaný v ods. 5 tohto článku je dobrovoľné a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvy.
 9. HOBBYHORSE SLOVAKIA sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.
 10. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže HOBBYHORSE SLOVAKIA poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení zmluvy, partnerom HOBBYHORSE SLOVAKIA, a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s HOBBYHORSE SLOVAKIA, osobám ktorým HOBBYHORSE SLOVAKIA postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo zmluvy, osobám ktoré poskytujú HOBBYHORSE SLOVAKIA poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo HOBBYHORSE SLOVAKIA, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti HOBBYHORSE SLOVAKIA). Iným príjemcom je HOBBYHORSE SLOVAKIA oprávnený sprístupniť osobné údaje dotknutej osoby len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.
 11. V prípade ak HOBBYHORSE SLOVAKIA poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. HOBBYHORSE SLOVAKIA vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.
 12. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví HOBBYHORSE SLOVAKIA potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ HOBBYHORSE SLOVAKIA tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.
 13. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.
 14. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej HOBBYHORSE SLOVAKIA eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. HOBBYHORSE SLOVAKIA vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba o to požiada.
 15. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 19. tohto článku,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 16. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich sprácúvanie potrebné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej HOBBYHORSE SLOVAKIA,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 17. HOBBYHORSE SLOVAKIA vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.
 18. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 19. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho HOBBYHORSE SLOVAKIA overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
 19. HOBBYHORSE SLOVAKIA už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, ďalej ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku HOBBYHORSE SLOVAKIA, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane HOBBYHORSE SLOVAKIA prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 20. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, HOBBYHORSE SLOVAKIA nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem ich uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 21. Dotknutá osoba bude HOBBYHORSE SLOVAKIA informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 22. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla HOBBYHORSE SLOVAKIA, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu obstarávateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 23. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu HOBBYHORSE SLOVAKIA,
  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 24. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 4. tohto článku, jej osobné údaje HOBBYHORSE SLOVAKIA nemôže ďalej spracúvať.
 25. HOBBYHORSE SLOVAKIA doručenú námietku v primeranom čase posúdi. HOBBYHORSE SLOVAKIA nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 26. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, ak HOBBYHORSE SLOVAKIA spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 27. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.
 28. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá zaslaním emailu na adresu [email protected] alebo písomným kontaktovaním HOBBYHORSE SLOVAKIA so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 29. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 30. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 31. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na HOBBYHORSE SLOVAKIA, a to písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami na kontaktných údajoch uvedených vyššie.
 32. Objednávateľ uzatvorením zmluvy potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach HOBBYHORSE SLOVAKIA oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje HOBBYHORSE SLOVAKIA poskytol a Objednávateľ voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Článok XIV. – Záverečné ustanovenia

 1. Všetky údaje o Hobbyhorse tabore zodpovedajú podmienkam v čase ich zverejnenia na webe https://hobbyhorseslovakia.com/tabory a HOBBYHORSE SLOVAKIA si vyhradzuje právo ich zmeny od uzatvorenia zmluvy o obstaraní Hobbyhorse tábora.
 2. Všeobecné zmluvné podmienky sú vyhotovené v súlade s ust. § 53c zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v platnom znení.
 3. Za písomné vyjadrenie v zmysle týchto VZP sa považuje vždy aj forma elektronická, a to najmä prostredníctvom emailov uvedených vo VZP.
 4. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia VZP nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia.
 5. V prípade uzavretia zmluvy v zmysle čl. II. týchto VZP sa budú všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy a VZP alebo súvisiacich so zmluvou a VZP, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy predložia na rozhodnutie slovenským súdom, ktoré sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Rozhodným právom budú platné právne predpisy Slovenskej republiky, a to všetko v súlade s ust. § 9 zák. č. 97/1963 Zb. zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
 6. Na vzťahy neupravené týmito VZP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.
 7. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Objednávateľovi uzavretím zmluvy o obstaraní Hobbyhorse tábora.
 8. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú platné a účinné odo dňa 1.2.2024, naposledy boli modifikované 16.6. 2024.