Pravidlá pre podporu neziskovej organizácie Hobbyhorse Slovakia formou jednorazového alebo pravidelného darovania

 

ČLÁNOK 1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Účelom týchto Pravidiel pre podporu neziskovej organizácie Hobbyhorse Slovakia formou jednorazového alebo pravidelného darovania (ďalej len „Pravidlá“) je upraviť vzájomné vzťahy pri poskytovaní, zhromažďovaní a administrácii darov ako medzi darujúcim a obdarovaným a stanoviť ich práva a povinností.

 

ČLÁNOK 2.

ZAKLADNÉ POJMY

Obdarovaný je nezisková organizácia Hobbyhorse Slovakia so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 54 551 200. Občianske združenie je zaregistrované pod registračným číslom VVS/1-900/90-63845, na Ministerstve vnútra, Drieňová 22, Bratislava. Webová stránka: hobbyhorseslovakia.com.  Obdarovaný použije poskytnutý Dar len jeden z nižšie uvedených účelov:

 • vytváranie podmienok pre rozvoj, prípravu a napredovanie v športe hobbyhorsing
 • združovanie a spájanie detí, mládeže a priateľov športu hobbyhorsing
 • nadväzovanie kontaktov, spájanie krajín, vytváranie podmienok pre spoluprácu so zahraničnými zástupcami športu hobbyhorsing
 • podporu a zjednotenie zástupcov vytvárajúcich materiálne podmienky ako aj pomôcok a doplnkov pre šport hobbyhorsing.
 • spájanie detí v športe, láske k pohybu a nadviazaniu priateľstiev
 • organizovanie zrazov, stretnutí, súťaží a hobbyhorse šampionátu

Darca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami a poskytnutím Daru uzatvára s Prevádzkovateľom darovaciu zmluvu v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Zmluva je darovacou zmluvou v zmysle ust. §628 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenou medzi Obdarovaným a Darcom, ktorá vzniká v súvislosti s využitím darcovského formulára na stránkach Hobbyhorse Slovakia (hobbyhorseslovakia.com), a prostredníctvom ktorej Darca bezplatne poskytuje Dar Obdarovanému, ktorý tento Dar s vďakou prijíma. Zmluva sa považuje za uzatvorenú odoslaním darcovského formulára . Na základe uvedenej formy, v akej je darovacia zmluva uzatváraná, sa táto darovacia zmluva neuzatvára v písomnej forme.

Dar je finančný príspevok, ktorý je predmetom Zmluvy, a ktorý je poskytnutý Darcom na aktivity občianskeho združenia Hobbyhorse Slovakia. Dar je možné poskytnúť v dvoch formách:

 • jednorázový dar – tento dar poskytne Darujúci Obdarovanému jeden krát vo zvolenej výške pri odoslaní Darovacieho formulára
 • pravidelný dar – tento dar poskytne Darujúci Obdarovanému vo zvolenej výške formou pravidelného mesačného darovania. Takýto Dar poskytuje Darujúci pravidelne raz za mesiac až do termínu, kedy Darujúci oznámi na emailovú adresu [email protected] zastavenie poskytovania pravidelného daru. V prípade, ak Darujúci prispieva pravidelnými darmi prostredníctvom elektronického platobného systému je Obdarovaný povinný zrušiť nastavený automatický súhlas, tak už od Darcu neprijímal ďalšie pravidelné dary.

Darovací formulár je formulár zverejnený na webovej stránke hobbyhorseslovakia.com, prostredníctvom ktorého Darca zadá darovanú čiastku, tiež informáciu o tom, či sa jedná o jednorazový alebo pravidelný dar a tiež všetky potrebné informácie o Darcovi a spôsobe spracovania jeho finančného daru.

 

ČLÁNOK 3.

PRÁVA A POVINNOSTI OBDAROVANÉHO

Obdarovaný je oprávnený:

 • prijímať Dary od Darcov prostredníctvom darcovského formulára na stránkach Hobbyhorse Slovakia (hobbyhorseslovakia.com),
 • komunikovať s Darcom alebo potenciálnym Darcom individuálne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie,
 • jednostranne odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Darca pri uzatváraní Zmluvy uviedol nepravdivé, nesprávne alebo zavádzajúce informácie.

 

Obdarovaný je povinný:

 • dodržiavať tieto Pravidlá,
 • použiť Dar efektívne na účel, na ktorý mu bol Darcom poskytnutý,
 • uvádzať presné, správne a pravdivé informácie, a na požiadanie Darcu predložiť listiny a dokumenty, ktoré tieto informácie potvrdzujú,
 • z vlastného podnetu alebo na písomnú žiadosť Darcu informovať Darcu o použití darovaného Príspevku, a to do tridsiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti,
 • jasne a zrozumiteľne informovať Darcu o účele, na ktorý Dar žiada,
 • spracúvať osobné údaje Darcov len v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov alebo novším právnym predpisom, ktorý ho nahradí. Informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na tento linke https://hobbyhorseslovakia.com/ochrana-sukromia/

 

ČLÁNOK 4.

PRÁVA A POVINNOSTI DARCU

Darca je oprávnený:

 • dobrovoľne poskytnúť Dar prostredníctvom darovacieho formulára,
 • písomne požiadať Obdarovaného o informácie o použití poskytnutých Darov,
 • zostať v anonymite, t.j. požiadať obdarovaného o nezverejnenie mena a priezviska Darcu (je možné zvoliť na darcovskom formulári).

 

 1. Darca je povinný:
 • dodržiavať tieto Pravidlá,
 • uvádzať o sebe pravdivé, správne a presné informácie.

 

ČLÁNOK 5.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Pravidlá sú uverejnené na internetových stránkach hobbyhorseslovakia.com. Obdarovaný je oprávnený Pravidlá meniť a dopĺňať. Pre Darcu aj Obdarovaného sú záväzné Pravidlá v znení uverejnenom v okamihu odoslania Darovacieho formulára Darcom.