Štatút online súťaže o najkrajšieho hobbyhorse šampionátu 2024

i 3 Obsah

Úvod

Tento štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je Hobbyhorse Slovakia, IČO: 54 551 200, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, zapísané v Registri občianskych združení MV SR (ďalej len „Organizátor“).

Termín konania súťaže

Súťaž o najkrajšieho hobbyhorse šampionátu 2024 sa uskutoční v období od 24.3.2024 od 19:00 hod do 19.5 2024 do 23:59. V tomto termíne sa je možné do súťaže prihlásiť

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Priamym účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. V prípade, ak sa do súťaže prihlási osoba, ktorá je mladšia ako 18 rokov musí všetky súhlasy a vyhlásenia uvedená v štatúte realizovať jej zákonný zástupca, ktorý vyhlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozhsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

Podmienky účasti na súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby sa oprávnený účastnik do súťaže prihlásil výhradne prostredníctvom registračného formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke na adrese http://hobbyhorseslovakia.com, zadal informácie o hobbyhorse, ktorého chce do súťaže prihlásiť a zaplatil registračný poplatok prostredníctvom platobnej brány Organizátora alebo prevodom na bankový účet organizátora na základe pokynov, ktoré Organizátor pošle účastníkovi na mailovú adresu, ktorú poskytne účastník v registračnom formulári. Organizátor má právo, v prípade, ak účastník neuhradí registračný poplatok prevodom na účet v termíne, ktorý určí Organizátor zrušiť účastníkovi registráciu. Každý prihlásený účastník obdrží po úspešnom dokončení registrácie do súťaže na poskytnutú mailovú adresu potvrdenie o úspešnom prihlásení sa do súťaže. Organizátor nie je zodpovedný za doručenie správy do mailovej schránky účastníka.

Z účasti na súťaži sú vylúčení členovia Organizátora.

Jeden účastník môže prostredníctvom registračného formulára prihlásiť do súťaže až dvoch hobbyhorsov. Jeden účastník, ktorý je identifikovaný jednou unikátnou emailovou adresou sa môže do súťaže prihlásiť 1-krát. V prípade, ak sa jeden účastník prihlási do súťaže viac krát, je Organizátor oprávnený z hodnotenia vylúčiť duplicitné prihlásenia a vyhodnotiť len jedno (prvé) prihlásenie účastníka do súťaže.

V prípade duplicitného prihlásenia nemá účastník nárok na vrátenie zaplatenia registračného poplatku.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo konajúce v rozpore so štatútom súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa táto osoba i oproti uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená ( vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech Organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže, a to obzvlášť v prípade podozrenia, že súťažiaci dosiahol účasť alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore so štatútom súťaže či v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či pôjde o konanie súťažiaceho či inej osoby). Toto rozhodnutie Organizátora je konečné a bez možnosti odvolania.

Účastník súťaže súhlasí so zvejnením osobných údajov v rozsahu – meno a priezvisko na webových stránkach Organizátora a sociálnych sieťach – na profiloch Organizátora.

Účastník súťaže súhlasí s tým, že v prípade, ak sa stane výhercom (umiestnenie na mieste 1 až 10) so zverejnením fotografie na na webových stránkach Organizátora a sociálnych sieťach – na profiloch Organizátora.

Výhra

Výhrou v súťaži je:

  1. miesto – Certifikát víťaza o najkrajšieho hobbyhorse šampionátu 2023, pohár a kokarda víťaza
  2. až 10. miesto – kokarda

Určenie víťaza a oznámenia o výhre

Vyhodnotenie súťaže a určenie víťazov a poradie umiestnenia vo formáte účastník – hobbyhorse budú mať na statosti rozhodcovia určení Organizátorom. Minimálny počet rozhodcov je 3.

Rozhodcovia budú hodnotiť každého účastníka spolu s prihláseným hobbyhorse samostatne a to formou priradenia bodového hodnotenia pre účastníka/hobbyhorse. Každý rozhodca priradí každej kombinácii – účastník/prihlásený hobbyhorse body.

Body budú priraďované za tieto kategórie:

  1. autentická farba hobbyhorse k plemenu skutočného koňa – priradenie bodov v rozsahu 0 až 8 rokov
  2. za kvalitu vyhotovenia fotografie hobbyhorse – priradenie bodov v rozsahu 0 až 8 bodov
  3. za originálne meno hobbyhorse – priradenie bodov v rozsahu 0 až 8 bodov
  4. za celkový dojem – priradenie bodov v rozsahu 0 až 8 bodov

Každý rozhodca môže priradiť pre kombináciu účastník/hobbyhorse maximálne 32 bodov. Celkový počet bodov bude vypočítaný ako súčet priradených bodov od všetkých rozhodcov spolu.

V prípade, ak získajú dvaja alebo viacerí účastníci s hobbyhorse rovnaký počet bodov – môžu priradiť rozhodcovia ešte extra body, ktoré určia konečné poradie účastníkov s rovnakým počtom bodov. Priradením extra bodov nebude možné zmeniť už existujúce poradie (napr. ak budú z dôvodu rovnosti bodov 2 tretie miesa – priradením extra bodov bude určené poradie pre 3. a 4 miesto. Priradením extra bodov účastník s hobbyhorse nemôže byť vyhodnotený na druhom alebo prvom mieste)

Jeden účastník môže vyhrať až 2 miesta v prípade, ak prihlási do súťaže 2 hobbyhorse.

Oznámenie o vyhodnotení súťaže bude zverejné spolu s fotografiami umiestnených hobbyhorse na webovej stránke Organizátora do štvrtka 23.5.2024 a tiež na instagramovej stránke Organizátora (https://instagram.com/hobbyhorseslovakia) Umiestnení účastníci na miesta 1 až 5 budú zároveň kontaktovaní prostredníctvom mailovej správy na emailovú adresu, ktorú použil pri registrácii. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok a výhru získava ďalší účastník s hobbyhorse v poradí.

Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude odovzdaná oceneným účastníkom na Hobbyhorse Šampionáte 2024. Zároveň budú mať možnosť ocenení účastníci odprezentovať svojho hobbyhorse, ktorí bol umiestnený na mieste 1 – 10 v špeciálnej sekcii iným účastníkom Hobbyhorse Šampionátu 2024. V prípade, ak sa ocenený účastník nezúčastní Hobbyhorse Šampionátu 2024 tak sa s Organizátorom môže dohodnúť na spôsobe odovzdania výhry a to buď osobne alebo formou zaslania cez poštovú zásielku. V tomto prípade musí ocenený účastník oznámiť Organizátorovi poštovú adresu. Ak k vzájomnej dohode nedôjde, resp. ocenený účastník svoju poštovú adresu Organizátorovi do 14 dní od výhry neposkytne, stráca na výhru nárok a výhru získava ďalší účastník s hobbyhorse v poradí.

Výherca nie je oprávnený požadovať od Organizátora namiesto výhry akékoľvek iné plnenie.

Zodpovednosť organizátora

Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke webovej stránky Organizátora alebo iných subjektov. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek prípadne škody spôsobené výhrou v súťaži alebo v súvislosti s ňou. Organizátor si vyhradzuje právo výhry podľa tohto Štatútu súťaže nahradiť inými výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdávania výhier. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať. V prípade rozporu medzi Štatútomi súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch a textom tohto Štatúto súťaže, platí znenie tohto Štatútu súťaže.

Na výhru v súťaži nie je právny nárok. Účasť v súťaži ani výhru v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani za nežiadať alternatívne plnenie (protihodnotu) v peniazoch či inej náhrade nefinančnej povahy.

Osobitné ustanovenia štatútu

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť Štatút súťaže, ako aj právo súťaž predĺžiť, skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady pre zaregistrovaných účastníkov. V prípade, ak dôjde k zmenám v Štatúte súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené vo forme dodatku k tomuto Štatútu súťaže a budú zverejnené na webovej stránke Organizátora. Účinnosť zmien nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti.

Ochrana osobných údajov

Účastník súťaže registráciou v súťaži vyjadruje súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov v zmysle zverejnených pravidiel na webstránke Organizátora (https://hobbyhorseslovakia.com/ochrana-sukromia).

Tento štatút vstupuje do platnosti od 24.3.2024