Pravidlá pre parkúr 100/110 cm (najlepší čas) na Hobbyhorse Šampionáte

Dôležité: Tieto pravidlá rozširujú a upresňujú všeobecné pravidlá súťažného parkúru na podujatiach Hobbyhorse Slovakia. V prípade rozporu, majú prednosť pre konkrétny typ parkúru tieto pravidlá.

 

Pre parkúr 100/110 cm platí hodnotenie podľa A.2.0 s cieľom dosiahnutia najlepšieho času – to znamená, že najskôr bude vytvorené poradie z jazdcov, ktorí dosiahli rovnaký počet trestných bodov (od nula trestných bodov vzostupne).

V druhom kroku bude poradie medzi jazdcami, ktorí získajú rovnaký počet trestných bodov stanovené na základe dosiahnutého času zaokrúhleného na stotiny sekundy (od najnižšieho času vzostupne).

V prípade, ak dvaja alebo aj viacerí jazdci dosiahnu rovnaký čas aj rovnaký počet trestných bodov – rozhodne rozhodca o ich konečnom poradí pridelením extra.

Na parkúr sa môže prihlásiť jeden jazdec len s jedným hobbyhorsom.

Vylúčení jazdci nebudú hodnotení. Vo výsledkoch budú označení s miestom umiestnenia 999.

Pre parkúr 100/110 cm platí vekové obmedzenie pre jazdcov – vek súťažiaceho v čase súťaže musí byť väčší alebo rovný 11 rokom (počítajú sa len celé roky).

Hobbyhorse – povinné vybavenie – uzda alebo ohlávka, hacamore alebo bezudidlovka s oťažami. Nesmie byť použitý iba nákrčák, bosál, parelka alebo hobbyhorse bez vybavenia.

Palica hobbyhorse musí byť drevená, veľkosť vhodná pre športové využitie na parkúrne skákanie, aby nedochádzalo k vysunutiu palice.

Jazdec – povinné oblečenie – tenisky, obuv ktorá je halová, protišmyková, bezpečná na športové aktivity beh, skok do výšky. Odporúča sa športové oblečenie v neutrálnom prevedení.

Hlavný rozhodca rozhoduje o štarte súťažiaceho, či splnil dané požiadavky pre súťažnú disciplínu. V prípade nesplnenia požiadaviek vyzve jazdca na nápravu. Po nesplnení môže jazdca z účasti na súťažnej disciplíne vylúčiť.

Parkúrna dráha bude pozostávať z 9 prekážok, z nich budú minimálne štyri prekážky umiestnené vo výške 100/110 cm. Ostávajúce prekážky budú v nižšej výške. Niektoré prekážky na dráhe bude jazdec preskakovať aj viac krát. Rozhodca umiestnením čísla na prekážke určí poradie preskakovania prekážky, ktoré jazdec musí dodržať.

Rozmiestnenie prekážok na trati nebude vopred zverejnené. Jazdci sa ho dozvedia až priamo na podujatí pred začiatkom súťažnej disciplíny. Organizátor umožní jednotlivým prihláseným jazdcom sa v určenom časovom úseku oboznámiť s traťou a prekážkami a oboznámi ich s dôležitými detailami na súťažnej trati.

Prekážky na trati budú viditeľne očíslované číslami od 1 do maximálne 15 podľa toho ako rozhodcovia postavia danú súťažnú trať. Jazdci sa na súťažnej trati pohybujú od štartovacej čiary tak, že preskakujú prekážky v poradí od čísla 1 do najvyššieho použitého čísla. Po preskočení všetkých prekážok jazdec pokračuje na cieľovú čiaru.

Na trati sa môžu nachádzať aj označenia úsekov, cez ktoré sa nemôže jazdec pohybovať a takisto aj úseky, ktoré jazdci obchádzajú v určenom vyznačenom smere.

Štart jazdca bude oznámený zvukovým signálom, zazvovením zvončeka alebo iným vizuálnym spôsobom od rozhodcu. Časomiera sa spustí prekročením štartovacej čiary a zastaví sa prekročením cieľovej čiary.

 

Dôvody prideľovania trestných bodov:

 • zhodenie tyče – 4 trestné body
 • neposlušnosť tak, že spadne tyč – 4 trestné body
 • vykĺznutie tyče hobbyhorse spomedzi nôh jazdca pri preskoku alebo počas cvalu – 4 trestné body
 • klusanie/behanie – po celej trati – vyžaduje sa cval – 4 trestné body
 • predčasný štart – druhé upozornenie – vylúčenie
 • ak nemá jazdec ruky na oťažiach pri skoku – 4 trestné body
 • ak nemá jazdec ruky na oťažiach vôbec – vylúčenie
 • pri páde jazdca, ktoré spôsobí jeho zranenie – vylúčenie
 • prvá neposlušnosť – 2 trestné body
 • druhá neposlušnosť – 4 trestné body
 • ak jazdec nedodrží poradie prekážok prípadne zvolí skratku – 4 trestné body
 • ak jazdcovi uletí konská hlava z palice a prípadne nesplní predpísané pravidlá hobbyhorse – vylúčenie
 • pri zničení prekážok a zámernom posúvaní prekážok – vylúčenie
 • pri zabránení inému súťažiacemu v súťaži – vylúčenie
 • pri neuposlúchnutí rozhodcu a organizátora o ukončení jazdy – 4 trestné body
 • pri nenastúpení na štart ani po treťom vyhlásení mena jazdca a hobbyhorse – vylúčenie

Otázky a odpovede

Máte ďalšie otázky?

Otázky a odpovede SK