Pravidlá pre parkúr 70 cm (definovaný čas)

Dôležité: Tieto pravidlá rozširujú a upresňujú všeobecné pravidlá súťažného parkúru na podujatiach Hobbyhorse Slovakia. V prípade rozporu, majú prednosť pre konkrétny typ parkúru tieto pravidlá.

 

Pre parkúr 70cm platí hodnotenie podľa A.2.0 s cieľom dosiahnutia definovaného času – to znamená, že najskôr bude vytvorené poradie z jazdcov, ktorí dosiahli rovnaký počet trestných bodov (od nula trestných bodov vzostupne).

V druhom kroku bude poradie medzi jazdcami, ktorí získajú rovnaký počet trestných bodov stanovené tak, že sa dosiahnutý čas zaokrúhlený na stotiny sekundy odpočíta od definovaného času a stanoví sa jeho absolútna hodnota. Takto vypočítané časy budú zoradené do poradia od najnižšieho času vzostupne.

V prípade, ak je jazdec prihlásený na disciplínu s dvoma hobbyhorsami bude hodnotený len jeden z nich a to ten, ktorý bude umiestnený na lepšom poradí.

Vylúčení jazdci nebudú hodnotení.

Pre parkúr 70 cm platí vekové obmedzenie pre jazdcov – vek súťažiaceho v čase súťaže musí byť väčší alebo rovný 10 rokom (počítajú sa len celé roky).

Hobbyhorse – povinné vybavenie – uzda alebo ohlávka, hacamore alebo bezudidlovka s oťažami. Nesmie byť použitý iba nákrčák, bosál, parelka alebo hobbyhorse bez vybavenia.

Palica hobbyhorse musí byť drevená, veľkosť vhodná pre športové využitie na parkúrne skákanie, aby nedochádzalo k vysunutiu palice.

Jazdec – povinné oblečenie – tenisky, obuv ktorá je halová, protišmyková, bezpečná na športové aktivity beh, skok do výšky. Odporúča sa športové oblečenie v neutrálnom prevedení.

Hlavný rozhodca rozhoduje o štarte súťažiaceho, či splnil dané požiadavky pre súťažnú disciplínu. V prípade nesplnenia požiadaviek vyzve jazdca na nápravu. Po nesplnení môže jazdca z účasti na súťažnej disciplíne vylúčiť.

Parkúrna dráha bude pozostávať z 8 prekážok, z nich budú minimálne štyri prekážky umiestnené vo výške 70 cm. Ostávajúce prekážky budú v nižšej výške.

Rozmiestnenie prekážok na trati ani definovaný čas nebudú vopred zverejnené. Jazdci sa ich dozvedia až priamo na podujatí pred začiatkom súťažnej disciplíny. Organizátor umožní jednotlivým prihláseným jazdcom sa v určenom časovom úseku oboznámiť s traťou a prekážkami a oboznámi ich s dôležitými detailmi na súťažnej trati.

Prekážky na trati budú viditeľne očíslované číslami od 1 do 8. Jazdci sa na súťažnej trati pohybujú od štartovacej čiary tak, že preskakujú prekážky v poradí od čísla 1 do čísla 8. Po preskočení všetkých prekážok jazdec pokračuje na cieľovú čiaru.

Na trati sa môžu nachádzať aj označenia úsekov, cez ktoré sa nemôže jazdec pohybovať a takisto aj úseky, ktoré jazdci obchádzajú v určenom vyznačenom smere.

Štart jazdca bude oznámený zvukovým signálom rozhodcu. Časomiera sa spustí prekročením štartovacej čiary a zastaví sa prekročením cieľovej čiary.

 

Dôvody prideľovania trestných bodov:

 • zhodenie tyče – 4 trestné body
 • neposlušnosť tak, že spadne tyč – 4 trestné body
 • vykĺznutie tyče hobbyhorse spomedzi nôh jazdca pri preskoku alebo počas cvalu – 4 trestné body
 • klusanie/behanie – po celej trati – vyžaduje sa cval – 4 trestné body
 • predčasný štart – druhé upozornenie – vylúčenie
 • ak nemá jazdec ruky na oťažiach pri skoku – 4 trestné body
 • ak nemá jazdec ruky na oťažiach vôbec – vylúčenie
 • pri páde jazdca, ktoré spôsobí jeho zranenie – vylúčenie
 • prvá neposlušnosť – 2 trestné body
 • druhá neposlušnosť – 4 trestné body
 • ak jazdec nedodrží poradie prekážok prípadne zvolí skratku – vylúčenie
 • ak jazdcovi uletí konská hlava z palice a prípadne nesplní predpísané pravidlá hobbyhorse – vylúčenie
 • pri zničení prekážok a zámernom posúvaní prekážok – vylúčenie
 • pri zabránení inému súťažiacemu v súťaži – vylúčenie
 • pri neuposlúchnutí rozhodcu a organizátora o ukončení jazdy – 4 trestné body
 • pri nenastúpení na štart ani po treťom vyhlásení mena jazdca a hobbyhorse – vylúčenie
 • použitie technických pomôcok, ktoré by mu napomohli jazdcovi k dosiahnutiu správneho času alebo aktívne radenie/symboly zrýchlenia/spomalenia od ostatných účastníkov – vylúčenie

 

Aktualizácia: Apríl 2023