Pravidlá pre Skok mohutnosti s hobbyhorse pre zápis do knihy slovenských rekordov

Tieto pravidlá upravujú podmienky hodnotenia športovej disciplíny Skok mohutnosti, ktorej výsledky budú zapísané do knihy slovenských rekordov (https://www.slovenskerekordy.sk/) v prípade, ak dôjde k prekonaniu aktuálne platného rekordu.

 

Pri skoku mohutnosti sa používa jedna prekážka, šírka tyče, cez ktorú sa robí preskok je minimálne 150 cm.

Na dráhe bude vyznačená štartová a cieľová čiara. Štartovacia čiara je vyznačená vo vzdialenosti 1 meter pred prekážkou a cieľová čiara 1 meter za prekážkou. Okrem toho bude mať súťažiaci k dispozícii dráhu na rozbeh.

Ak na rozcvičku pre účastníkov nebude k dispozícii samostatná prekážka, účastníci si môžu prekážku vyskúšať pred prvým kolom nastavenú na výšku určenú rozhodcom súťaže.

Počiatočná výška prekážky bude v prvom kole nastavená na 90 cm. Výška prekážky sa meria od stredu hornej tyče prekážky, vždy pred začiatkom každého kola. Každá zmena výšky prekážky musí byť zúčastneným súťažiacim oznámená pred začiatkom kola.

Zvyšovanie výšky prekážky sa robí nasledovne: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 115 cm, 120 cm, 125 cm, 130 cm, 135 cm, 140 cm, 145 cm, 150 cm. V prípade, výšky vyššej ako 150 cm sa navyšuje o 2 cm.

V každom kole má súťažiaci dva pokusy na preskočenie prekážky.

Súťažiaci musí v danom kole úspešne preskočiť prekážku bez jej zhodenia, aby mohol postúpiť do ďalšieho kola.

Neposlušnosť alebo pád medzi štartovou a cieľovou čiarou sa počíta ako pokus (so započítaním trestných bodov).

V prípade úspešného preskoku pri prvom pokuse, súťažiaci v danom kole už nemusí absolvovať druhý pokus a automaticky postupuje do ďalšieho kola.

Pri hodnotení skoku do výšky sa neberie do úvahy čas, no po odštartovaní, má súťažiaci na preskok maximálne 1 minútu.

 

Kritériá hodnotenia:

Úspešný preskok prekážky – 0 trestných bodov

Pád prekážky – 1 trestný bod

Neposlušnosť – 2 trestné body

Pád súťažiaceho pri preskoku prekážky – 1 trestný bod (v prípade, ak je spojený s pádom prekážky pripočíta sa ďalší trestný bod za pád prekážky)

Dva neúspešné pokusy o preskok v tom istom kole –  vylúčenie súťažiaceho zo súťaže

 

V každom kole sa pre každého súťažiaceho spočítavajú dosiahnuté trestné body za oba pokusy. Trestné body budú použité na vytvorenie poradia v prípade, ak viacerí súťažiaci preskočia rovnakú výšku prekážky.

Súťaž vyhrá ten súťažiaci, ktorý úspešne preskočí najvyššiu výšku prekážky s najmenším počtom trestných bodov.

Súťažiaci, ktorí prekonali najvyššiu výšku prekážky sú do poradia umiestnení podľa dosiahnutých trestných bodov vzostupne (od najnižšieho čísla).

V prípade ak majú súťažiaci rovnaký počet trestných bodov (vrátane dosiahnutých 0 trestných bodov) – do úvahy sa zoberú dosiahnuté trestné body z predchádzajúceho kola a na základe nich sa určí poradie medzi týmito súťažiacimi.

Opäť, ak v tomto hodnotiacom kole budú mať viacerí súťažiaci rovnaký počet trestných bodov – do úvahy sa zoberie najbližšie predchádzajúce kolo, až kým nebudú všetci súťažiaci zoradení do poradia.

Ak pomocou trestných bodov nebude možné stanoviť poradie z dôvodu, že viacerí súťažiaci budú mať rovnaký počet trestných bodov – do úvahy sa zoberú výsledky ďalšieho predchádzajúceho kola.

V prípade, ak budú mať súťažiaci vo všetkých predchádzajúcich kolách rovnaký počet trestných bodov budú umiestnení na rovnakom mieste.

Do ďalšieho poradia sa použitím rovnakého postupu zahrnú súťažiaci, ktorí skončili v predchádzajúcich kolách.

Príklad hodnotenia súťažiacich (TB = trestné body):

Skok Mohutnosti Priklad

Aktualizácia: August 2023