Športový klub Hobbyhorse Slovakia

 

Tieto pravidlá upresňujú spôsob fungovala športového klubu Hobbyhorse Slovakia. Športový klub Hobbyhorse Slovakia zastrešuje občianske združenie Hobbyhorse Slovakia. Členstvom v športovom klube nevzniká automaticky aj členstvo v občianskom združení Hobbyhorse Slovakia.

 

Športový klub

 • združuje športovcov, ktorí sa aktívne venujú športu hobby horsing
 • sprostredkúva registráciu v Registri fyzických osôb v športe, ktorý vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • organizuje pre svojich členov klubové športové súťaže a stretnutia
 • organizuje otvorené športové súťaže aj pre nečlenov klubu, ktoré majú za cieľ spropagovať hobbyhorsing medzi verejnosťou
 • podporuje svojich členov v rozvíjaní sa v hobbhorsingu
 • organizuje pre svojich členov výcvikové programy v hobbyhorsingu
 • informuje svojich členov o novinkách vo svete hobbyhorsingu
 • podporuje a sprostredkúva pre svojich členov účasť na športových súťažiach v hobbyhorskingu na Slovensku a v zahraničí
 • aktívne prezentuje činnosť svojich členov na verejnosti
 • vedie evidenciu účasti svojich členov na športových súťažiach a stretnutiach
 • poskytuje pre svojich členov zvýhodnené podmienky účasti na otvorených klubových stretnutiach a súťažiach

 

Vznik, a zánik členstva v športovom klube

Členstvo v športovom klube je dobrovoľné. Členom môže byť len fyzická osoba, ktorá súhlasí s pravidlami športového klubu a prihlási sa do športového klubu vyplnením prihlášky. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov je potrebné na prihláške potvrdiť súhlas s členstvom v športovom klube zákonným zástupcom žiadateľa o členstvo. Súčasťou prihlášky do športového klubu je aj poskytnutie nevyhnutých informácií pre zaregistrovanie člena v  Registri fyzických osôb v športe. Každý člen športového klubu je zaregistrovaný v Registri fyzických osôb v športe. Táto registrácia umožňuje oficiálne reprezentovať Slovenskú republiku na zahraničných športových podujatiach.

Po odoslaní prihlášky je prijatie do športového klubu potvrdené na e-mailovú adresu poskytnutú pri registrácii.

Členstvo v klube zaniká oznámením člena o vystúpení zo športového klubu, ktorú je potrebné poslať na e-mailovú adresu [email protected]. Ďalšie možnosti pre zánik členstva sú nezaplatenie členského poplatku, ani v opakovanom termíne oznámenom výkonným výborom, ďalej vylúčením člena z dôvodu opakovaných činností, ktoré ohrozujú športovú etiku zánikom/zrušením športového klubu alebo smrťou člena.

 

Členské poplatky členov klubu

Členské poplatky na činnosť klubu sú platené členmi na ročné báze vo výške určenej výborom klubu. Prijaté členské poplatky slúžia výlučne na úhradu nákladov spojených s účasťou členov športového klubu na športových podujatiach a stretnutiach, propagáciu športového klubu a úhradu nákladov spojených s vedením agendy športového klubu.

Aktuálna výška členských poplatkov je oznámená aktívnym členom minimálne 1 mesiac pred ukončením ročného obdobia aj s uvedením formy akou je možné členský poplatok zaplatiť.

Aktuálna výška členských poplatkov pre nových členov je zobrazená počas procesu registrácie do športového klubu. Zároveň je možné poplatok pri registrácii člena športového klubu aj zaplatiť.

 

Práva a povinnosti členov športového klubu

 • aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh a cieľov klubu
 • starať sa o všeobecný rozvoj klubu s osobitným zreteľom na jeho propagáciu medzi ďalšími potenciálnymi členmi
 • zastupovať spoločné záujmy členov ako aj samotného klubu
 • platiť členské príspevky vo výške stanovenej výborom klubu
 • právo na informácie o všetkých záležitostiach klubu
 • právo na zvolenie do výboru klubu, po minimálne 2 rokoch aktívneho členstva v športovom klube
 • právo na zvýhodnenú možnosť prihlásenia sa na športové súťaže a aktivity, ktoré sú organizované športovým klubom
 • starať sa aktualizáciu kontaktných údajov člena u výkonného výrobu športového klubu
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok športového klubu

 

Výkonný výbor klubu

Výkonný výbor športového klubu má 3 členov, ktorí sú zároveň členmi športového klubu. Volí sa na obdobie 3 rokov.  Výkonný výbor je zodpovedný členskej schôdzi

Výkonný výbor:

 • Riadi činnosť športového klubu v období medzi členskými schôdzami.
 • Zvoláva a jeden jeho člen vedie členskú schôdzu
 • Stretáva sa minimálne jeden krát za 3 mesiace
 • Rozhoduje o prijatí a vylúčení člena športového klubu
 • Určuje výšku členských poplatkov v športovom klube
 • rozhoduje o zrušení športového klubu v prípade, ak sa členská schôdza nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení športového klubu,

 

Voľby do výkonného výboru

Výkonný výbor vyhlasuje termín nových volieb  do výkonného výrobu v čase minimálne 2 mesiace pred ukončením voleného obdobia aktuálneho výboru klubu. Kandidát musí svoju kandidatúru písomne oznámiť výkonnému výboru športového klubu minimálne 14 dní pred konaním členskej schôdze, na ktorej prebiehajú voľby. Voľby prebiehajú tajným hlasovaním. Do výkonného výboru sú zvolení traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov medzi dvoma kandidátmi sa rozhodne v druhom kole, na zvolenie postačuje nadpolovičná väčšina. V prípade, že na predsedu výkonného výboru je jeden alebo dvaja kandidáti, na zvolenie postačuje nadpolovičná väčšina hlasov účastníkov členskej schôdze. Ak je viac kandidátov ako dvaja, volí sa dvojkolovým systémom, pričom do druhého kola postupujú 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V druhom kole na zvolenie postačuje nadpolovičná väčšina hlasov účastníkov členskej schôdze. V prípade nezvolenia minimálne 3 členov pre ďalšie volené obdobie pokračujú existujúci členovia výkonného výboru v zastupovaní klubu až do vyhlásenia nových volieb, ktoré sa uskutočnia do 3 mesiacov do posledných volieb.

 

Členská schôdza športového klubu

Členskú schôdzu tvoria všetci aktívny členovia klubu.

Členská schôdza:

 • schvaľuje zmeny a doplnky pravidiel športového klubu
 • volí nových členov a odvoláva členov výkonného výboru športového klubu
 • rozhoduje o dôležitých otázkach týkajúcich sa športového klubu
 • rozhoduje o zrušení športového klubu

Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor klubu minimálne 1x do roka. Termín oznámi členom formou mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorú k členovi eviduje výkonný výbor minimálne 14 dní pred konaním členskej schôdze. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná aj formou pripojenia cez konferenčný hovor (Zoom, Skype…) nadpolovičná väčšina všetkých členov. Členskú schôdzu vedie jeden člen výkonného výboru, na začiatku členovia schvaľujú program schôdze a určia zapisovateľa, ktorý vyhotoví zápis z členskej schôdze a po skončení ho zašle mailom všetkým členom športového klubu. Rozhodnutia sa prijímajú prostou väčšinou hlasov, v prípade rovnosti hlasov má člen výkonného výboru, ktorý vedia členskú schôdzu 2 hlasy s výnimkou odvolávania členov výkonného výboru športového klubu – v tomto prípade je potrebné schválenie minimálne  ¾ väčšinou prítomných členov klubu

 

Aktualizácia pravidiel: jún 2022