Pravidlá súťažnej drezúry na podujatiach Hobbyhorse Slovakia vypracované podľa HOBBYHORSE KOMUNITY

i 3 Obsah

Poznámka: Ak je jazdec prihlásený na disciplínu s dvoma alebo viacerými hobbyhorsami, bude v konečnom hodnotení hodnotený len jeden z nich, a to ten ktorý bude umiestnený na vyššom mieste.

1. PRAVIDLÁ CHÔDZE A POHYBU

Stručné vysvetlenie kritických bodov týkajúcich sa chodov, typov a iných pohybov.

1.1. ZÁKLADNÉ CHODY

 1. CHȎDZA (WALK) – Chôdza sa podobá ľudskej chôdzi. Aspoň jedna noha sa neustále dotýka zeme.
 2. KLUS (TROT) – Klus sa podobá ľudskému behu. Medzi každým krokom musí byť let (ani jedna noha sa nedotýka zeme).
 3. CVAL (CANTER) – Najrýchlejší z troch základných chodov. Cval je vykonávaný buď na ľavú alebo pravú nohu v závislosti od vedúcej nohy (t. j. ľavý cval = vedie ľavá noha). Od jazdca a koňa sa očakáva, že bude robiť cval na správnu nohu (ľavý cval v ľavých zákrutách, pravý cval v pravých zákrutách), pokiaľ nie uvedené, že sa jedná o protismerný cval, pri ktorom sa vykonáva cval na inú nohu.

1.2. TYPY CHODOV

Typy chodov sú spôsoby vykonávania určitých chodov; rozlišujeme tieto tri základné:

 • Pracovný – prirodzený spôsob jazdy jazdca na danom chode. Hlava koňa musí byť v polohe nad vodorovnú rovinou.
 • Stredný – krátke a vysoké chody s rovnakým alebo mierne pomalším tempom. Hlava koňa musí zvýšená nad vodorovnú rovinu.
 • Predĺžená – dlhý chod, ktorý môže zahŕňať mierne rýchlejšie tempo. Krok je okrúhly a vysunutý ďaleko dopredu. Hlava koňa je blízko vodorovnej roviny.

2. POHYBY

💡 Odporúčame vám si tiež pozrieť video návody základných krokov drezúry od KHT RENHET, ktoré nájdete na tejto našej stránke.

2.1 PIRUETA V CVALE (CANTER PIROUETTE)

Pirueta, ktorá sa vykonáva v združenom cvale. Hlava koňa je vysoko zdvihnutá a smeruje do smeru piruety, zatiaľ čo jazdec zostáva rovno. Ideálny počet krokov pre základnú piruetu v cvale je 5 – 6, zatiaľ čo polovičná pirueta v cvale by mala mať 3 kroky. Dvojitá pirueta v cvale by sa mala robiť s 10 až 12 krokmi.

Existujú dve rôzne techniky na vykonanie piruety v cvale:

 • Pirueta v cvale v jednej línii – nohy sa pohybujú v jednej kruhovej línii za sebou, tak že jazdec obchádza pomyselný bod za jeho chrbtom.
 • Pirueta v cvale v dvoch líniách / „s podpornou nohou“ – nohy sa pohybujú v dvoch líniách ako kôň a jazdec obiehajú pomyselný bod za ich chrbtom. Vedúca noha sa pohybuje vo väčšej kruhovej línii a druhá noha (podporná noha), sa pohybuje v menšej kruhovej línii v blízkosti bodu, okolo ktorého sa jazdec a kôň otáčajú.

Je na jazdcovi, aby sa rozhodol, akou technikou chce v drezúre jazdiť piruety v kluse. Počas jednej jazdy môže používať len jeden typ piruety v cvale.

2.2 PROTISMERNÝ CVAL (COUNTER-CANTER)

Protismerný cval je cielený cval (pravý cval v ľavých zákrutách, ľavý cval v pravých zákrutách).

2.3 ZMENA PRIORITY NOHY (PRESKOK) (FLYING CHANGE)

Je zmena vedúcej nohy v cvale vo vzduchu s pristátím na rovnakej nohe a ďalšie pokračovanie na novej vedúcej nohe v smere ktorý sa má zmeniť (napr. zmena z pravého cvalu do ľavého cvalu: vyskočenie pravou nohou a pristátie na pravej nohe a ďalej pokračovanie cvalom na ľavú nohu). Jazdec musí počas zmeny zmeniť aj polohu hlavy koňa a tiež oťaží do nového smeru.

2.2.1. Zmena s jedným tempom – po sebe idúca zmena nohy v lete bez toho, aby sa urobil jediný krok cvalom medzi nimi.

2.2.2. Zmeny tempa každý druhý/tretí krok – jazdec aj kôň jazdia jeden/dva cvalové kroky medzi každou zmenou letu.

2.2.3. Jednoduchá zmena nohy v cvale – počas tohto pohybu sa zmena vo vzduchu nevykonáva. Jednoduchá zmena vedúcej nohy v cvale, by sa mala vykonať troma krokmi chôdze alebo klusu, potom sa vyrazí späť do cvalu s novým vedením nohy.

2.4. HAUNCHES-IN & HALF-PASS

Haunches-in sa jazdí tým spôsobom, že  kôň aj jazdec  sa umiestnia bokom smerom von z dráhy, a následne je kôň predklonený a smerovaný do smeru vykonávaného pohybu. V cvale sa jazdí haunches-in v smere hodinových ručičiek. Nohy by sa mali krížiť v každom chode, v cvale sa to deje vo vzduchu, keď sa oporná noha na okamih skríži s vedúcou nohou. Haunches-in a Half-pass sa nejazdia v protismernom cvale.

 • Half-pass je typ haunches-in, ktorý sa jazdí v diagonálnom smere, napríklad cez dlhú uhlopriečku. Pri tomto štýle je jazdec mierne vychýlený do opačného smeru pohybu, resp. rovno, zatiaľ čo kôň je predklonený a smerovaný do smeru vykonávaného pohybu. Tento štýl sa vykonáva celý čas v rovnakom smere, pokiaľ nie je v pravidlách uvedené inak.
 • Zig-zag half-pass je rozšíreným typom Half-pass pri ktorom jazdec merní smer half-pass vždy po určitom počte krokov. Počas prvej série krokov sa jazdec a kôň vzďaľujú od pozdĺžnej diagonály a počas poslednej série krokov sa približuje k pozdĺžnej diagnonále a mení uprostred smer, čím vytvára dva malé polkruhy. V prípade, ak jazdec prekračuje diagonálnu líniu musí byť počet vykonaných krokov pred a za líniou rovnaký. Pri cvale sa mení priorita nohy preskokom. Počet požadovaných krokov je indikovaný nasledujúcim spôsobom napr. 3-6-6-6-3, pričom smer sa mení pri pomlčkách – v tomto prípade 3 kroky zmeny, 6 krokov zmena, 6 krokov zmena….)

2.5 PLECOM DO VNÚTRA (SHOULDER-IN INSIDE)

 • nohy jazdca a hlava koňa sú umiestnené a ohnuté dovnútra od dráhy. Vonkajšie rameno jazdca je umiestnené mierne dopredu. Plece do vnútra sa bežne nepoužíva pri jazde v diagonále. Môže sa jazdiť v akomkoľvek chode.

2.6 PLECOM DO VONKA (SHOULDER-IN OUTSIDE)

 • nohy jazdca a hlava koňa sú umiestnené a ohnuté dovonka od dráhy. Vnútorné rameno jazdca je umiestnené mierne dopredu. Môže sa jazdiť v akomkoľvek chode.

2.7 OBRAT DOPREDU (TURN TO THE FOREHEAD)

 • kôň a jazdec zmenia smer v 180-stupňovom obrate, pričom hlava koňa je otočným bodom. Nohy sa pohybujú po dvoch dráhach a kôň je v miernej polohe v smere zmeny oblúka.

2.8 PIAFA (PIAFFE)

 • pri piafe sa jedna noha zdvíha v 90-stupňovom uhle od kolena až približne do rovnakej výšky ako boky. Noha sa potom musí narovnať nadol. Každý krok má zreteľný let a pohyb zostáva na mieste. Rytmus je pomalý a pozícia koňa je vycentrovaná. Nohy sa nesmú dostať pred seba ani sa v žiadnom okamihu kroku nesmú prekrížiť z čelného pohľadu.

2.9 PIRUETA PIAFA (PIAFFE PIROUETTE)

 • pri piruete piafe jazdec jazdí piafu okolo pomyselného bodu. Ideálny počet krokov je 7 až 8. Kôň je umiestnený podľa smeru otáčania piruety, zatiaľ čo jazdec je úplne rovno. Ideálny počet krokov pri polovičnej piruete je 4 a pri dvojitej piruete 14 – 16.

2.10 CHȎDZOVÁ PIRUETA (WALK PIROUETTE)

 • pirueta, ktorá sa vykonáva v strednej chôdzi. Nohy by sa nemali prekrížiť. Kôň je umiestnený v smere otáčania piruety, zatiaľ čo jazdec zostáva rovno. Ideálny počet krokov na jednu úplnú piruetu v chôdzi je 4 – 5.

3. TECHNIKA A JEJ PRAVIDLÁ

3.1. DRŽANIE OPRATÍ

Jazdec drží opraty v oboch rukách; vonkajšou rukou drží palicu a opraty, vnútornou rukou len opraty. Ruky by mali zostať blízko seba a nemali by sa hýbať. Keď sa zmení smer jazdy, držanie opratí sa zmení tak, aby čo najnenápadnejšie zodpovedalo novému smeru. Kontakt s koníkom má byť vždy stabilný, pokiaľ nie je povedané inak (napr. voľná chôdza/chôdza s dlhými opratami).

3.2. HORNÁ ČASŤ TELA

Postoj jazdca by mal byť rovný alebo mierne naklonený dozadu bez dodatočných pohybov, ako je napríklad hojdanie z ramien.

4. PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA VÝSTROJA A JAZDCA

4.1. VÝSTROJ KONÍ

Hobbyhorse musí mať uzdu. Typ uzdy je na rozhodnutí jazdca na úrovniach Pokročilí B a nižšia. Od úrovne Pokročilí A, musí mať uzda dvojité oťaže. Oťaže nesmú byť pripojené k tomu istému bodu uzdy: t. j. dve otaže v tom istom udidle, ale dve udidlá v tej istej uzde sú povolené.

Pomocné opraty a iné ozdobné pomôcky sú zakázané vo všetkých úrovniach, aby sa znížilo množstvo zbytočných pomôcok, ktoré by mohli narušiť posudzovanie.

Kukly na uši a omotávky/obväzy na nohy sú povolené, pokiaľ sú prispôsobené jazdcovi a koňovi, a teda nebudú rušiť posudzovanie.

Rozhodca ani organizátor súťaže nie sú povinní vopred upozorniť súťažiaceho o možných nepríjemnostiach alebo diskvalifikácii spôsobených vybavením súťažiaceho.

4.2. JAZDEC

Jazdci musia mať počas výkonu obuté topánky. Športová obuv sa odporúča s protišmykovou úpravou v bielej farbe. Neexistujú žiadne iné požiadavky, pokiaľ je človek oblečený. Odporúča sa primerané oblečenie farebne ladené, elegantné, sako, pokrývka hlavy jazdca, či podkolienky, nie sú povinné. Drezúrna palička len v prípade vhodnej manipulácie. Odporúča sa ladenie s koňom a bez reklamných označení.

Rozhodca ani organizátor súťaže nie sú povinní vopred upozorniť súťažiaceho o možných nepríjemnostiach alebo diskvalifikácii spôsobených prezentáciou súťažiaceho.

5. PRAVIDLÁ PRIEBEHU SÚŤAŽE

 • Súťažiaci musí do arény vstupovať a vystupovať z nej cez označený VSTUP – vstupnú bránu po výzve rozhodcom – napr. zvukovým signálom, zvončekom a pod.
 • Vystúpenie sa začína a končí pozdravom rozhodcovi, pri ktorom jazdec kývne hlavou a/alebo spustí jednu ruku z opratí.
 • Vystúpenie sa môže začať, keď rozhodca pozdraví súťažiaceho kývnutím hlavy alebo slovne.
 • V prípade, ak je súčasťou drezúry aj špeciálna hudba spustí sa až po pozdravení.
 • Pri zabudnutí úlohy môže súťažiaci požiadať rozhodcu o radu a tiež o rozhodnutie od akej úlohy môže ďalej pokračovať vo svojom výkone.
 • Pýtať sa a prijímať rady od kohokoľvek iného ako od rozhodcu, alebo si nechať čítať postup drezúrnych krokov je počas výkonu zakázané, pokiaľ to nie výslovne v danej disciplíne dovolené (týka sa hlavne možnosti čítania postupu drezúrnych krokov)
 • Rozhodca je povinný napísať poznámku (spätnú väzbu), ak pridelí za vykonávanie úlohy 5 alebo menej bodov.
 • Rozhodca vyplní bodové hodnotenie za všetky predpísané úlohy a celkové hodnotenie a vypočíta celkové skóre v %, a po vyhodnotení danej disciplíny umožní súťažiacim nahliadnuť do hodnotenia na požiadanie
 • Rozhodca a organizátor súťaže môžu skontrolovať stav súťažiacich pred a po ich vystúpení.
 • Jednotlivé úlohy, aj spôsob ich hodnotenia, aplikovanie koeficientov sa nachádzajú v hodnotiacom hárku rozhodcu, ktorý je zverejnený spolu s pravidlami pri každej disciplíne drezúry

6. DOPLNKOVÉ PRAVIDLÁ K INÝM VOĽNÝM ŠTÝLOM

 • Pozdrav na začiatku a/alebo na konci vystúpenia môže byť úklonom a tiež iným spôsobom
 • Všetky voľné drezúrne programy majú časový limit, ktorý je zverejnený v hodnotiacom hárku. Vystúpenie sa začína a končí pozdravom, pokiaľ súťažiaci pred vystúpením neoznámi rozhodcovi inak.
 • Ak je časový limit prekročený o 30 sekúnd alebo viac, vystúpenie je diskvalifikované a rozhodca/organizátor môže vystúpenie prerušiť.
 • V prípade disciplíny Drezúra dvojíc musia byť použité všetky typy chodov – chôdza, klus, cval – je na súťažiacich akým spôsobom zakomponujú tieto chody do programu
 • Pri drezúre dvojíc sa hodnotí aj celkové zladenie jazdcov a koní

7. TRESTNÉ BODY, SANKCIE A VYLÚČENIA

7.1. SPȎSOB ODPOČÍTAVANIA BODOV

Za 1. chybu – odpočítavanie 2 body. Za 2. chybu – odpočítavanie 4 body. Tretia chyba má za následok vylúčenie.

7.2. TRESTNÉ BODY

 • Nevstupovanie alebo vystupovanie cez bránu arény
 • Neposlušnosť, ako je napríklad vzpieranie alebo iný pohyb, ktorý sa nedá interpretovať ako drezúra
 • Nevykonanie požadovaného pohybu v blízkosti správneho miesta alebo vôbec.
 • Jazdec ide nesprávnou cestou, ale do 10 sekúnd sa vráti na správnu dráhu bez toho, aby zastavil alebo požiadal rozhodcu o radu.
 • Zabudnutie trasy, t. j. zastavenie a premýšľanie alebo nevrátenie sa na trasu do 10 sekúnd.
 • Prekročenie časového limitu o 15 sekúnd vo voľnom štýle.
 • Žiadanie alebo prijímanie rád od iných osôb ako od rozhodcu (výnimkou je iba v prípade možnosti čítania jednotlivých drezúrnych krokov ak je to v pravidlách súťaže zadané)

7.3. MOŽNÉ VYLÚČENIA

 • Jazdec získava trestné body po tretíkrát (tretia chyba).
 • Krívanie počas výkonu drezúry
 • Pád počas výkonu drezúry
 • Kôň nie je držaný medzi nohami jazdca
 • Kôň alebo požadované vybavenie sa počas výkonu zlomí
 • Kôň nemá uzdu alebo používa nesprávny druh uzdy
 • Používanie pomocných opratí alebo iných pomôcok, ktoré bránia posudzovaniu
 • Začatie výkonu bez pozdravu rozhodcu
 • Prekročenie časového limitu v drezúrnej alebo inej voľnej triede o 30 sekúnd alebo viac
 • Opustenie arény počas vystúpenia
 • Nešportové správanie, ako je hádzanie koní alebo iných predmetov, alebo agresivita alebo šikanovanie ostatných. V opakovaných alebo veľmi škodlivých prípadoch sa rozhodca alebo organizátor súťaže môže podľa vlastného uváženia odmietnuť súťažiacemu štarty aj v ďalších disciplínach.

Rozhodca vyhlási alebo vydá zvukový signál, ktorý sa trikrát opakuje ako znamenie vylúčenia z  výkonu. V takom prípade musí jazdec svoj výkon ihneď ukončiť.

8. POSTUP HODNOTENIA DREZÚRY

Na hodnotenie drezúry sa používajú vopred vypracované hárky (aj v elektronickej forme), ktoré obsahujú zoznam úloh resp. predpísaných skupín krokov počas drezúry (obvykle v poradí akom sa drezúra vykonáva) + zoznam kritérií hodnotenia celkového dojmu z vykonanej drezúry.

Rozhodca priraďuje súťažiacemu body v rozmedzí 1 až 10 bodov za plnenie jednotlivých úloh resp. predpísaných skupín krokov v drezúre.  10 bodov je maximálna výška hodnotenia za bezchybné prevedenie úlohy.

Vybrané úlohy môžu obsahovať koeficient – koeficient je vopred pre danú úlohu určený a násobí celkový počet získaných bodov za danú úlohu. (napr. ak je koeficient = 2, a súťažiaci za danú úlohu získal 8 bodov, pripočíta sa mu za túto úlohu 16 bodov).

Ak je jazdec prihlásený na disciplínu s dvoma hobbyhorsami, bude hodnotený len jeden z nich, ten ktorý bude umiestnený na lepšom poradí.

V prípade, ak budú splnené podmienky pre udelenie trestných bodov, rozhodca ich zapíše v časti celkového hodnotenia disciplíny. V prípade, ak rozhodca udelí trestné body pre súťažiaceho tretí krát, čo znamená diskvalifikáciu súťažiaceho alebo súťažiaceho priamo diskvalifikuje – je súťažiaci povinný ukončiť vykonávanie drezúry. Pre diskvalifikovaných súťažiacich sa nevypočítava celkové skóre ani nie  sú zobrazení vo výsledkovej listine.

Po ukončení disciplíny rozhodca vyplní body za kritériá celkového hodnotenia disciplíny. Aj tu udelí za každé kritérium body od 1 do 10. Po vyplnení hodnotenia všetkých predpísaných úloh a celkového hodnotenia disciplíny vypočíta rozhodca celkový počet získaných bodov  a tiež vypočíta celkové skóre v % podľa nasledujúceho vzorca:

Celkové skóre v % = Celkový počet dosiahnutých bodov/Maximálny počet bodov*100%

Vypočítaný výsledok bude zaokrúhlený pre potreby hodnotenia na 3 desatinné miesta.

Víťazom sa stáva súťažiaci s najväčším celkovým skóre v %. Poradie ďalších súťažiacich bude určené na základe hodnotenia celkového skóre v % zostupne (od najväčšej hodnoty smerom dole). V prípade, ak majú dvaja alebo viacerí súťažiaci rovnaké skóre v % – prihliada sa na získanie trestných bodov. Súťažiaci s menším počtom udelených trestných bodov je hodnotený vyššie ako súťažiaci s väčším počtom trestných bodov. V prípade, ak aj po zohľadnení trestných bodov budú dvaja alebo viacerí súťažiaci na rovnakom mieste rozhodne rozhodca o konečnom poradí týchto súťažiacich po celkovom zhodnotení ich výkonu.

Posledná aktualizácia: Máj 2024