Pravidlá pre Western jednotlivcov

1. ARÉNA

Veľkosť arény pre western je 7×14 metrov. Odporúča sa pevný športový povrch.

 

2. CHODY

Pri westerne sa používajú a hodnotia tri základne typy chodov:

 

2.1 Chôdza

Pri chôdzi kôň kráča uvoľnene a kroky smerujú dopredu. Na väčšine westernových podujatí je ideálna pomalá a zhromaždená chôdza.

2.2 Jog alias pomalý klus

Je pomalý a mäkký. Je v ňom menej impulzov ako v (drezúrnom) klusu. Kroky sú krátke a nízke. Kroky sú stále jasný klus, a nie napríklad rýchla chôdza. Pri predĺženom joggingu sa krok natiahne dlhšie, ale tempo zostáva ako zvyčajne.

2.3 Lope alias pomalý cval

Je pomalý a mäkký. Kroky sú krátke a pomalé. Pri jazde v smere hodinových ručičiek by sa mal jazdiť pravý lope (vedie pravá noha) a naopak, ak sa nepožaduje inak.

 

Typy použitých chodov a ich dodržiavanie sú predmetom hodnotenia. Typy chodov, ktoré je povinný jazdec používať a ako časti dráhy v ktorých ich má používať sú uvedené na nákrese dráhy.

 

 

3. MANÉVRE

Pri jazdení westernu sa používajú najčastejšie tieto typy manévrov.

 

3.1 Zastaviť a stáť

Pri westernovom jazdení kôň pri zastavení zvyčajne cúva o niekoľko krokov. Pri súťaži by sa však nemali robiť kroky dozadu, ak to nie je uvedené v predlohe. Dobré zastavenie sa vykonáva oboma nohami k sebe s dobrým postojom.

 

3.2 Volte

Volte je malý kruh, ktorého priemer je polovica šírky jazdiarne. Veľkosť volte môže byť definovaná aj v predlohe. Kôň je ohnutý dovnútra. Neexistuje žiadne ohýbanie, pokiaľ si to nevyžaduje priemer volte.

 

3.3 Le yield

Kôň sa pohybuje súčasne dopredu aj do strán. Kôň je mierne ohnutý smerom od pohybu. Predok (hlava) a zadok (palica) koníka by sa mali pohybovať v rovnakej línii: nie hlava alebo palica ako prvá.

 

3.4 Bočný chod

Pohybovanie sa do strany. Kôň sa vôbec nepohybuje dopredu, iba do strany. Postavenie a ohyb sú rovnaké ako v prípade Le yield.

 

3.5 Plecom dovnútra

Nohy jazdca a hlava koňa sú umiestnené a ohnuté smerom dovnútra. Vnútorné rameno jazdca je miestnené mierne dopredu.

3.6 Obrat dopredu a obrat dozadu

Pri obrate dopredu jazdec vykonáva 180-stupňový pohyb s hlavou koňa ako otočným bodom vnútri pohybu. Obrat dozadu je opakom obratu dopredu: 180-stupňový pohyb s koncom palice koníka ako otočným bodom vnútri pohybu. Pri oboch pohyboch sa nohy pohybujú po dvoch dráhach a kôň je mierne ohnutý v smere pohybu.

3.7 Otočenie

Točenie je otočka o 360 stupňov na zadných končatinách. Jazdec vykonáva pohyb o 180 stupňov s koncom
palice hobby koňa ako otočným bodom vo vnútri pohybu. Kôň môže byť mierne ohnutý v smere pohybu.

3.8 Zmena priority nohy

Jazdec mení vedúcu nohu cvalu. Pri použití udidla jazdec mení aj vedúce oťaže. Na rozdiel od drezúry sú kroky pri zmene priority nohy pomerne nízke.

 

Typy použitých manévrov a ich dodržiavanie sú predmetom hodnotenia. Typy manévrov, ktoré je povinný jazdec používať a ako časti dráhy v ktorých ich má používať sú uvedené na nákrese dráhy.

 

 

4. VÝSTROJ  A OBLEČENIE

 

4.1 Výstroj

Odporúča sa použitie westernovej uzdy, čo znamená, že uzda nemá vrchný nánosník. Povinné je udidlo alebo hackamore alebo bosal. Ak sa používa udidlo tak je potrebné použiť delené oťaže. Martingely alebo iné pomôcky nie sú povolené. Poprsáky sú povolené. Bandáže nie sú povolené. Bičík sa pri westernových závodoch nepoužíva.

 

Pri jazde s udidlom sú rozdvojené oťaže vzájoomne prekrížené. Pri jazde so udidlom a bosalou sa držia oťaže v anglickom štýle, čiže oboma rukami. Vonkajšou rukou sa drží palica a vonkajšie opraty, zatiaľ čo vnútornou rukou sa držia vnútorná opraty. Vnútorná ruka by mala zostať na rovnakej úrovni ako vonkajšia ruka. Pri zmene smeru je jazdec povinný vymeniť aj ruky na oťažiach – pri zmene smeru z ľavej (to znamená vonkajšia ruka je ľavá) do pravej strany (to znamená, vonkajšia ruka je pravá) sa zmení držanie oťaží z ľavej ruky do držania pravou rukou.

 

Pri trailových a rančerských jazdách sa môžu oťaže presunúť do jednej ruky, ak je to potrebné na vykonanie úlohy .

Pri použití westernovej páky by mal byť ukazovák medzi oboma opratami a zvyšok opraty by mal prechádzať cez dlaň. Ruka s oťažami by mala byť približne 10 až 20 cm nad koňom v závislosti od jeho veľkosti. Druhá (voľná) ruka drží palicu. Prebytočné oťaže musia byť na strane ruky s oťažami. Za dotyk oťaží voľnou rukou sa udeľujú trestné body. Zmena ruky s oťažou nie je povolená, pokiaľ to nie je nevyhnutné na vykonanie úlohy v trailovej alebo rančovej dráhe (napr. brána). Držanie jednou rukou sa môže vykonávať tak, že sa oťaže a palica držia tou istou rukou a voľná ruka sa drží na boku alebo ako „tieňová ruka“ vedľa ruky s oťažami. Detaily pri držaní oťaží sa neposudzujú, najdôležitejšie je pamätať na to, aby ste používali dve ruky s udidlom a jednu ruku pri použití westernovej páky.

 

4.2 Oblečenie

Na oblečenie jazdca sa nevzťahujú žiadne špeciálne požiadavky. Povinná je športová obuv. Odporúčaným odevom je košeľa s dlhým rukávom a golierom. Na mnohých podujatiach má celkový vzhľad jazdca vplyv na bodové hodnotenie, preto sa odporúča úhľadné oblečenie a vhodné vybavenie. Stetsony/kovbojské klobúky sú povolené.

 

4.3 Pozícia jazdca počas vykonávania úloh

Jazdec musí mať správny postoj a nemal by sa nakláňať najmä dopredu. Chrbát jazdca je uvoľnený a pružný a jeho nohy pracujú samostatne. Horná časť tela je rovná a pokojná a ruky sú stabilné, pričom zostávajú uvoľnené.

 

 

5. HODNOTENIE A BODOVANIE 

V tejto súťaži sa hodnotia chody, manévre a zmeny vedenia. Dôraz sa kladie na plynulosť a rovnomerné tempo chôdze a presnosť a ľahkosť zmien vedenia. Kôň sa predvádza s ľahkým kontaktom alebo na primerane voľnej uzde.

 

 

5.1 Bodovanie

Jazdci budú hodnotení na základe bodov od 0 do 100,  pričom na začiatku má každý jazdec priradených 70 bodov, ku ktorým sa pripočítavajú alebo odpočítavajú ďalšie body.

 

Body sa budú pripočítavať alebo odčítavať za manévre na základe nasledujúcich základov v rozsahu od plus 1,5 do mínus 1,5:
-1,5 mimoriadne slabý,
-1 veľmi slabý,
-0,5 slabý,
0 priemerný,
+0,5 dobrý,
+1 veľmi dobrý,
+1,5 výborný

Okrem toho budú priradené jazdcom body za celkový dojem v dvoch kategóriách (od 0 do 5 bodov):

  •  dodržiavanie správnych postupov, jazda v zákrutách, presnosť
  • pohľad a postoj jazdca, podpora koňa

 

5.2 Sankcie

Chyby sa delia na priestupky a chyby podľa toho, aká je ich závažnosť. Rozhodca ich hodnotí na základe toho, ako závažná a pokračujúca je chyba:

Priestupok: 1 – 2 trestné body
prerušenie chôdze do dvoch krokov, dotýkanie sa prekážok, zlá pozícia jazdca alebo koňa, predčasná alebo neskorá zmena vedenia, nesprávny spôsob preskoku cez klát (vedúca noha prešľapuje prvá)

Chyba: 3 – 5 trestných bodov
nesprávny chod, zmena vedenia cez beh, koňa, dotyk opratí palicovou rukou, dotyk značiek

5.3 Diskvalifikácia

nesprávny priebeh, zrazenie markera alebo jeho prechod na nesprávnej strane, úplné vynechanie prekážky, pád/padnutie (koleno alebo ruka sa dotkne zeme alebo palica nezostane medzi nohami), nesprávne držanie oťaží, začatie výkonu bez súhlasu rozhodcu, vyrušovanie ostatných pri výkone, viditeľné alebo vážne zranenie, nedovolené vybavenie

5.4 Hodnotenie

Pre western jednotlivcov sa bude uplatňovať hodnotenie na základe počtu získaných bodov a najlepšieho času a to nasledovne:

 

  • Najskôr sa do poradia usporiadajú jazdci podľa počtu získaných bodov
  • V prípade, ak viacerí jazdci získajú rovnaký počet bodov – ako druhé kritérium sa použije odmeraný čas – a jazdci na rovnakom mieste sa zoradia podľa času vzostupne (od najnižšieho času smerom hore)
  • Víťazom sa stáva jazdec, ktorý získal najviac bodov (v prípade ak viacerí jazdci získali rovnaký počet bodov, tak ten, ktorý prešiel dráhu na minimálny čas).
  • Ďalší jazdci sú hodnotení podľa získaného poradia
  • Ak je jazdec prihlásený na disciplínu s dvoma hobbyhorsami, bude hodnotený len jeden z nich, ten ktorý bude umiestnený na lepšom poradí.
  • Vylúčení jazdci nebudú hodnotení

Aktualizácia: Máj 2023