Všeobecné podmienky športových podujatí Hobbyhorse Slovakia

i 3 Table Of Content

Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej strane je občianske združenie Hobbyhorse Slovakia, o.z., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 54 551 200 ako Organizátor hobbyhorse športových podujatí (ďalej len „Organizátor“) a na strane druhej je zaregistrovaný účastník hobbyhorse súťaže, zrazu alebo stretnutia (ďalej len „Zaregistrovaný účastník“).

 

I. Podmienky účasti na hobbyhorse podujatí

Tieto všeobecné podmienky sú platné pre všetkých zaregistrovaných účastníkov. V prípade potreby zabezpečí Organizátor výklad týchto podmienok.

Na hobbyhorse podujatíje oprávnený zúčastniť sa Účastník, ktorý splnil tieto základné podmienky:

  • Dokončená elektronická registrácia cez webové stránky https://hobbyhorseslovakia.com v prípade, ak bola elektronická registrácia spustená alebo osobná registrácia priamo na Podujatí ak je umožnená
  • Zaplatený štartovný poplatok
  • Vyjadrenie súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami a ďalšími podmienkami zobrazenými pri elektronickej registrácii – v prípade osobnej registrácie sa za vyjadrenie súhlasu chápe osobné zaplatenie registračného poplatku
  • V prípade osoby mladšej ako 18 rokov – elektronický súhlas zákonného zástupcu Účastníka. V prípade osobnej registrácie sa za vyjadrenie súhlasu chápe účasť zákonného zástupcu.

 

II. Definícia základných pojmov

Propozície – záväzné podmienky, pokyny a informácie vydávané Organizátorom a zverejnené na webovej stránke https://hobbyhorseslovakia.com a na ďalších podstránkach venovaných danej súťaži, zrazu alebo stretnutiu.

Podujatie – je športová hobbyhorse súťaž, stretnutie alebo zraz, ktorý je organizovaný Organizátorom na určenom mieste a v určený čas (od-do)

Účastník – je fyzická osoba spĺňajúca podmienky na zapojenie sa do jednotlivých súťažných disciplín v rámci zadefinovaných propozícií (napr. minimálna veková hranica, maximálna veková hranica)

Zaregistrovaný účastník – je účastník, ktorý úspešne dokončil on-line registráciu alebo zaplatil štartovné osobne v hotovosti alebo pomocou platobnej karty na Podujatie

Súťažná disciplína – súťažný program Podujatia, ktorý má jasne definované a rozlíšiteľné parametre ako je počet a výška prekážok, spôsob merania a vyhodnotenia výsledkov, podmienky účasti a ďalšie nevyhnutné informácie.

On-line registrácia s platbou – spôsob prihlásenia sa na Podujatie pomocou elektronického prihlasovacieho formulára, ktorý je uverejnený na webovej stránke Organizátora https://hobbyhorseslovakia.com.

Štartovné – finančný účastnícky poplatok stanovený Organizátorom v propozíciách a na online registračnom formulári. Štartovné uhrádza Účastník formou on-line platby cez platobnú bránu Stripe ako súčasť procesu on-line registrácie, v hotovosti pri osobnej registrácií, formou platby cez platobnú kartu pri osobnej registrácii

 

III. Registrácia na Podujatie

Registrácia na Podujatie vytvára vzťah medzi Organizátorom a Účastníkom. Po úspešnej registrácii sa z Účastníka stáva Zaregistrovaný účastník.

Organizátor zverejní, či sa môže Účastník na Podujatie zaregistrovať a zaplatiť štartovné cez webové stránky organizátora (on-line registrácia) alebo aj osobne v čase konania Podujatia.

Účastník je pri registrácii povinný uviesť jedinečnú emailovú adresu, ktorá bude slúžiť pre komunikáciu so Zaregistrovaným účastníkom pred a po súťaži, zraze alebo stretnutí. Zároveň bude emailová adresa slúžiť pre vytvorenie účtu na webovej stránke https://hobbyhorseslovakia.com, ktorú môže sprístupniť Organizátor pre rýchlejšiu komunikáciu so zaregistrovanými účastníkmi, resp. pre poskytovanie výhod zaregistrovaným účastníkom.

Účastníka, ktorý má menej ako 18 rokov môže zaregistrovať len jeho zákonný zástupca, ktorý zároveň aj odsúhlasuje všetky podmienky on-line registrácie.

Registrácia na Podujatie je zo strany Organizátora akceptovaná pokiaľ obsahuje všetky povinné údaje a tieto údaje sú v zhode s podmienkami na  účasť a Účastník zaplatil štartovné. Informáciu o úspešnej registrácii dostane Zaregistrovaný účastník v elektronickej forme na emailovú adresu, ktorú použil pri registrácii.

Organizátor má právo vopred, alebo aj v čase, kedy prebieha registrácia, stanoviť limit počtu Zaregistrovaných účastníkov v jednotlivých športových disciplínach a tiež právo kedykoľvek registráciu ukončiť alebo upraviť termín jej ukončenia.

Riadne vyplnené registrácie Zaregistrovaných účastníkov sú do zoznamov a databáz zaraďované v poradí, v akom boli doručené cez elektronickú registráciu.

 

IV. Platnosť a akceptovanie on-line registrácie

Registrácia, ktorá nie je súčasne ukončená aj úspešnou platbou Štartovného cez platobnú bránu Organizátora je neúplná. Organizátor rozhodne, či takýto neúplný záznam o registrácii ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. Organizátor môže umožniť dokončiť registráciu Účastníkovi vyplnením neúplných informácií alebo zaplatením Štartovného zaslaním špeciálnej linky na dokončenie registrácie. Rozhodnutie o konečnom posúdení neplatnej registrácie ostáva vo výlučnej kompetencii Organizátora.

Zaregistrovaný účastník je povinný si skontrolovať svoje registračné údaje, v prípade, ak je potrebné urobiť v nich zmenu, môže tak urobiť cez emailovú adresu [email protected] maximálne 3 dni pred konaním súťaže, zrazu alebo stretnutia.

Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart súťaži, zraze alebo stretnutí, a to aj v prípade dokončenia registrácie a uhradenia štartovného v prípadoch, ak:

  1. Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje,
  2. Účastník použil na registráciu formulár, ktorý bol určený pre členov športového klubu Hobbyhorse Slovakia, hoci sám nebol v čase dokončenia registrácie členom športového klubu Hobbyhorse Slovakia (meno + emailová adresa)
  3. Účastník použil na registráciu formulár, ktorý bol určený pre pred-registrovaných účastníkov hoci sa v určenom termíne nepred-registroval (emailová adresa)
  4. Za účastníka, ktorý má menej ako 18 rokov neodoslal on-line registráciu jeho zákonný zástupca

 

V. Štartovné, potvrdenia

Výšku štartovného vyhlasuje Organizátor v Propozíciách Podujatia. Účastník je povinný uhradiť štartovné v takej výške, v akej je predpísané pre deň, kedy bude úspešne dokončená registrácia Účastníka zaplatením registračného poplatku cez platobnú bránu. Pri zaplatení inej (rozumej nižšej) sumy ako je predpísaná suma Štartovného, Organizátor  považuje Prihlášku za neúplnú a môže ju z ďalšieho procesu registrácie vylúčiť.
Účastník si môže kontrolovať stav úplnosti svojej registrácie v emailovej správe s úspešným potvrdením registrácie. Organizátor nemá povinnosť vydávať potvrdenia podľa individuálnych požiadaviek Účastníkov vo veci zaplatenia a spracovania platby z on-line registrácie.

 

VII. Zrušenie prihlášky, vrátenie štartovného, zmena disciplíny

Zaplatené štartovné Organizátor vracia len po odhlásení zaslaním emailovej správy na adresu [email protected]  a to na základe lekárskeho potvrdenia o neschopnosti Účastníka zúčastniť sa Podujatia doručeného najneskôr do termínu konania Podujatia s manipulačným poplatkom vo výške 30% zo zaplateného štartovného.

Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví v určenom čase na prezentáciu stráca nárok na účasť na disciplínach, na ktorých sa zaregistroval bez vrátenia štartovného. Rovnako ak sa prezentovaný Zaregistrovaný účastník nedostaví na štart disciplíny v čase, keď bude vyvolaný ani po opakovanom vyvolaní, stráca nárok na účasť na danej disciplíne bez vrátenia pomernej časti štartovného.

Zaregistrovaný Účastník môže e-mailom na adresu [email protected] požiadať o presun štartovného na iného Účastníka najneskôr 3 dni pred konaním danej súťaže, zrazu alebo stretnutia. O presun štartovného žiada vždy pôvodne Zaregistrovaný účastník. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.

Štartovné sa Zaregistrovaným účastníkom nevracia ani v prípade, ak z dôvodu vyššej moci nebolo možné dokončiť  disciplínu, na ktorú bol zaregistrovaný.

 

VIII. Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu štartovného

Organizátor každoročne poskytuje riadne zaregistrovaným účastníkom v rôznom vopred stanovenom rozsahu materiálne produkty.

Zaregistrovanému účastníkovi nevzniká nárok na materiálne produkty, ktoré sú v rámci súťaže, zrazu alebo stretnutia poskytované zo strany Partnerov ako darčeky alebo vzorky v obmedzenom rozsahu do vyčerpania stanoveného počtu, ktorý bol dohodnutý medzi Partnerom a Organizátorom.

 

IX. Bezpečnosť účastníkov

Organizátor si však vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie Podujatia, ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti alebo majetku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok a zabezpečiť pokojný priebeh podujatia iným spôsobom. Vážnym nebezpečenstvom môže byť extrémny výkyv v teplote vzduchu, inak mimoriadne nepriaznivé počasie, nebezpečenstvo teroristického útoku a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť účastníkov, členov organizačných tímov a divákov. V takomto prípade nemá zaregistrovaný účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku a ani jeho časti.

Organizačné a bezpečnostné pokyny týkajúce sa účasti na Podujatí oznámi Organizátor zaregistrovaným účastníkom podujatia vhodným spôsobom (e-mailom na adresu, ktorú použil pri on-line registrácii, zverejnením na webovej stránke Organizátora) včas pred konaním súťaže, zrazu alebo stretnutia. Každý Zaregistrovaný účastník  je povinný tieto pokyny a opatrenia z nich vyplývajúce dodržiavať.

Každý Zaregistrovaný účastník  je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny označených členov Usporiadateľov Hobbyhorse Slovakia počas celej doby trvania podujatia.

Používanie akéhokoľvek technického vybavenia alebo pomôcok, ktoré môžu zvýhodňovať Účastníka alebo prekážať iným zaregistrovaným účastníkom, či ohrozovať účastníkov a divákov na zdraví je zakázané.

V prípade, ak Zaregistrovaný účastník preukázateľne nedodržal predpísanú trať danej disciplíny, narušil bezpečnosť iných zaregistrovaných účastníkov  a/alebo divákov, alebo sa inak nešportovo správal, je Organizátor oprávnený zakázať zaregistrovanému účastníkovi pokračovať v pretekoch a diskvalifikovať ho.

Diskvalifikácia Zaregistrovaného účastníka je možná aj v prípade dokončenia pretekov a dodatočného preukázania takéhoto konania zo strany zaregistrovaného účastníka.

 

X. Protesty a námietky

Protesty a námietky sa musia podať vedúcemu rozhodcovi Podujatia najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov danej disciplíny. Vedúci rozhodca rozhodne v čase do 1 hodiny. Rozhodnutiu vedúceho rozhodcu o proteste alebo námietke je finálne.

 

XI. Vylúčenie zodpovednosti

V prípade, ak je Organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, počasia, vojny, terorizmu alebo inej hrozby ešte pred začiatkom Podujatia alebo už v jeho priebehu celé Podujatie zrušiť, nevzniká zaregistrovanému účastníkom nárok na vrátenie štartovného, a to aj vzhľadom ku skutočnosti, že na strane Organizátora vznikli náklady na prípravu súťaže, zrazu alebo stretnutia už v čase pred samotným aktom zrušenia.

Organizátor oprávnený presunúť Podujatie na nový termín. Zaregistrovaní účastníci budú automaticky presunutí na nový termín. V prípade, ak Zaregistrovanému účastníkovi nový termín nevyhovuje, má právo požiadať o vrátenie štartovného s aplikovaním s manipulačného poplatku vo výške 30% zo zaplateného štartovného. O vrátenie Štartovného Zaregistrovaný účastník žiada cez emailovú adresu [email protected] do 1  týždňa od zverejnenia nového termínu Podujatia. Po tomto termíne sa Štartovné nevracia a Zaregistrovaný účastník je presunutý na nový termín.

Všetci Zaregistrovaní účastníci Podujatia štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na podujatí a ani s cestou do miesta konania a pobytom zaregistrovaného účastníka v mieste konania Podujatia. Je na zodpovednosti Zaregistrovaných účastníkov, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku, získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny Podujatia.

Každý Zaregistrovaný účastník Podujatia si individuálne a vo svojom mene zabezpečuje úrazové poistenie, zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov, či iné druhy poistenia podľa vlastného uváženia.

 

XII. Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy

Organizátor Podujatia spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Organizátor Podujatia prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia – organizácie Podujatia, na informovanie Účastníka a Zaregistrovaného účastníka o ďalších krokoch a aktivitách Organizátora a jeho zmluvných partnerov v rámci Podujatia.

Podmienky spracúvania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, so spracovaním ktorých Účastník vyslovuje súhlas sú obsiahnuté v Oboznámení so spracúvaním osobných údajov zverejnenom na webstránke Organizátora (https://hobbyhorseslovakia.com).

Obrazové, printové, zvukové, zvukovo-obrazové záznamy (a iné formy záznamov) Zaregistrovaného účastníka súvisiace s jeho účasťou na Podujatí  rovnako ako aj návštevníkov Podujatia sú k dispozícii pre potreby Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo uvedené záznamy archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Zaregistrovanému účastníkovi ani návštevníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiadna finančná, materiálna alebo iná náhrada ani nárok na autorské práva.

 

XIII. Záverečné a osobitné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky účasti nadobúdajú platnosť 1.2.2023, nahrádzajú ich pôvodné znenie a platia bez časového obmedzenia. Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Všeobecných podmienok účasti na športových podujatiach Hobbyhorse Slovakia.

 

Posledná aktualizácia: December 2022