Zásady spracovávania a ochrany osobných údajov

i 3 Obsah stránky

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://hobbyhorseslovakia.com. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je občianske združenie Hobbyhorse Slovakia o.z., Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava IČO 54 551 200 (ďalej len „Hobbyhorse Slovakia“) ktoré sa zaoberá propagáciou a podporou hobbyhorsingu. Sme organizátorom Hobby horse šampionátu – Hobby horse Championship po vzore hobby horse šampionátov z Fínska..

Zásada zákonnosti

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“), relevantnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z. z. ), zákonom číslo 440/215 Z.z. (zákon o športe), ktoré sa na nás vzťahujú.

Dotknutá osoba môže svoje práva vykonávať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  • e-mailom na: [email protected]
  • poštou na adrese: Hobbyhorse Slovakia, o.z.  so sídlom: Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava

Na nasledujúcich stranách nájdete odpovede na otázky, akým spôsobom a kedy spracúvame Vaše osobné údaje.

Zásada obmedzenia účelu – aké osobné údaje spracovávame a za akým účelom

Hobbyhorse Slovakia spracováva tieto osobné údaje:

a) meno a priezvisko – dôvod: pre základnú vašu evidenciu pri prihlasovaní sa na športové akcie, mailovú a telefonickú komunikáciu, členstvo v klube Hobbyhorse Slovakia
b) telefónne číslo – dôvod: za účelom skontaktovania sa s vami
c) dátum narodenia – dôvod: z dôvodu správneho určenia vášho veku, ako predpokladu účasti na vybraných športových podujatiach
d) rodné číslo – dôvod: pre evidenciu v registri fyzických osôb v športe a pre evidenciu na športových podujatiach, pri ktorých je vyžadované rodné číslo
e) e-mailová adresa – dôvod: aby sme vám vedeli poskytovať informácie o športových podujatiach, poskytovať organizačné pokyny ohľadne účasti na športových a iných podujatiach občianskeho združenia, odpovedať, ak sa na nás obrátite prostredníctvom mailu, informovať vás o novinkách v oblasti hobby horsingu, informovať vás o zaujímavých ponukách našich partnerov, za účelom potvrdenia správnosti evidovaných osobných údajov
f) fotografia alebo iná forma podoby – dôvod: za účelom propagovania podujatí organizovaných Hobbyhorse Slovakia, z dôvodu prezentácie na našej webovej stránke, sociálnych profiloch alebo archíve vo forme fotografie alebo videa
g) číslo účtu – dôvod: za účelom evidovania a spárovania platieb, ktoré od vás dostávame

V prípade maloletých osôb sme podľa aktuálnych právnych noriem a predpisov povinní spracúvať aj osobné údaje zákonných zástupcov detí – a to najmä: identifikačné údaje
a kontaktné údaje ich rodičov.

Zásada minimalizácie osobných údajov

Osobné údaje spracovávame v minimálnom požadovanom rozsahu pre daný účel. Aj z tohto dôvodu máme na každé športové podujatie alebo inú aktivitu pripravené samostatné registračné formuláre, ktoré obsahujú požiadavku na zadanie osobných údajov v minimálnom rozsahu.

Zásada správnosti

Z pohľadu zásady správnosti zabezpečujeme pravidelnú aktualizáciu a opravy získaných osobných údajov. Z dôvodu napĺňania tejto zásady vyžadujeme vypĺňanie osobných údajov aj pre osoby, o ktorých už osobné údaje máme a uchovávame. Našou snahou je, aby bola správnosť osobných údajov o každom členovi nášho športového klubu potvrdené minimálne jeden krát do roka.

Zásada minimalizácie uchovávania

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu ich spracovania resp. ak nám to ukladajú platné zákony Slovenskej republiky, tak v medziach vymedzených platnými právnymi predpismi. Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Zásada integrity a dôvernosti

Údaje dotknutých osôb ukladáme v elektronickej podobe alebo papierovej podobe. Hobby Horse Slovakia prijíma technické a organizačné zabezpečenie, aby vami poskytnuté osobné údaje boli chránené pred zneužitím. Prístup k osobným údajom je chránený heslami, antivírovými programami, firewallom.

K osobným údajom majú prístup:

a) štatutárny orgán Hobbyhorse Slovakia (a ním poverené osoby), kontrolné orgány Hobbyhorse Slovakia
b) príslušné orgány štátnej správy alebo samosprávy
c) organizátori športových podujatí v rozsahu minimálne požadovaných informácií pre účasť na športovom podujatí

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba v súvislosti so spracovaním osobných údajov máte nasledujúce práva:

a) odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – toto môžete urobiť odoslaním e-mailu na adresu: [email protected]. V maily vyjadríte váš zámer na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre konkrétny účel.
b) získať potvrdenie o spracovaní osobných údajov, ich rozsahu a účelu
c) opraviť nesprávne osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné údaje
d) vymazať evidované osobné údaje po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov, po zániku účelu spracovania osobných údajov, v prípade nezákonného spracovania osobných údajov
e) žiadať obmedziť spracovávanie osobných údajov v prípade napadnutia na ich správnosť, protizákonné spracovanie, spracovanie na dlhšie ako nevyhnutnú dobu, alebo v prípade využitia práva namietať
f) žiadať o prenesenie údajov – máte právo od prevádzkovateľa získať svoje osobné údaje a preniesť ich k ďalšiemu prevádzkovateľovi
g) namietať – máte právo namietať, ak sú vaše osobné údaje spracovávané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem, resp. ak dochádza k profilovaniu na základe týchto záujmov
h) požadovať, aby sa na vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Prehlásenie dotknutej osoby k spracovávaniu osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov cez webové stránky Hobbyhorse Slovakia alebo formou papierových dotazníkov je dotknutá osoba povinná vyjadriť svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu daného formulára. Ďalej dotknutá osoba prehlasuje, že obsahu porozumela, súhlasí s ním a na základe toho vyjadruje súhlas so spracovaním jej osobných údajov na jasne vymedzené účely. Rovnako si je vedomá, že v prípade nejasností sa môže s otázkami týkajúcimi sa správy jej osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

Súbory cookies

Za účelom, aby sme pre vás pripravili čo najlepší obsah a súčasne chránili vaše oprávnené záujmy sme pre vás pripravili samostatnú stránku, kde si môžete prečítať detailné informácie o súboroch cookies, ktoré používame. Cez uvedenú stránku nájdete všetky informácie aj o tom ako môžete cookies upraviť. Pre ďalšie informácie kliknite na Súbory cookies.

 

Aktualizácia: Jún 2022