Všeobecné podmienky – Hobbyhorse šampionát

 

Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej strane je občianske združenie Hobbyhorse Slovakia, o.z., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 54 551 200 ako Organizátor Hobbyhorse Šampionátu (ďalej len „Organizátor“) a na strane druhej je zaregistrovaný účastník Hobbyhorse Šampionátu (ďalej len „Zaregistrovaný účastník“).

 

I. Podmienky účasti na Hobbyhorse Šampionáte

Tieto všeobecné podmienky sú platné pre všetkých zaregistrovaných účastníkov jednotlivých disciplín Hobbyhorse Šampionátu. V prípade potreby zabezpečí Organizátor výklad týchto podmienok.

Na Hobbyhorse Šampionáte je oprávnený zúčastniť sa Účastník, ktorý splnil tieto základné podmienky:

  • Dokončená elektronická registrácia cez webové stránky https://hobbyhorseslovakia.com
  • Zaplatený štartovný poplatok
  • Vyjadrenie súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami
  • V prípade osoby mladšej ako 18 rokov – elektronický súhlas zákonného zástupcu Účastníka

 

II. Definícia základných pojmov

Propozície – záväzné podmienky, pokyny a informácie vydávané Organizátorom a zverejnené na webovej stránke https://hobbyhorseslovakia.com a na podstránke venovanej Hobbyhorse Šampionátu

Účastník – je fyzická osoba spĺňajúca podmienky na zapojenie sa do jednotlivých súťažných disciplín v rámci zadefinovaných propozícií (napr. minimálna veková hranica, maximálna veková hranica)

Zaregistrovaný účastník – je účastník, ktorý úspešne dokončil on-line registráciu na Hobbyhorse Šampionát

Disciplína – súťažný program hobbyhorse šampionátu, ktorý má jasne definované a rozlíšiteľné parametre ako je počet a výška prekážok, spôsob merania a vyhodnotenia výsledkov, podmienky účasti a ďalšie nevyhnutné informácie.

On-line registrácia s platbou – spôsob prihlásenia sa na Hobbyhorse Šampionát pomocou elektronického prihlasovacieho formulára, ktorý je uverejnený na webovej stránke Organizátora https://hobbyhorseslovakia.com.

Štartovné – finančný účastnícky poplatok stanovený Organizátorom v propozíciách a na online registračnom formulári. Štartovné uhrádza Účastník výlučne formou on-line platby cez platobnú bránu Stripe ako súčasť procesu on-line registrácie.

Štartovné číslo – jedinečný identifikátor Účastníka Hobbyhorse Šampionátu, ktoré je pridelené po úspešnom dokončení on-line registrácie. Toto číslo slúži ako identifikátor pri vstupe na Hobbyhorse Šampionát a takisto bude zobrazené v zoznamoch Účastníkov a výsledkových listinách

 

III. Registrácia na Hobbyhorse Šampionát

Registrácia na Hobbyhorse Šampionát vytvára vzťah medzi Organizátorom a Účastníkom. Po úspešnej registrácii sa z Účastníka stáva Zaregistrovaný účastník.

Na Hobbyhorse Šampionát je možné sa registrovať výhradne cez on-line registračný systém. Osobné prihlásenie na mieste ani poštovou formou nie je možné.

Účastník je pri registrácii povinný uviesť jedinečnú emailovú adresu, ktorá bude slúžiť pre komunikáciu so Zaregistrovaným účastníkom pred a po Hobbyhorse Šampionáte. Zároveň bude emailová adresa slúžiť pre vytvorenie účtu na webovej stránke https://hobbyhorseslovakia.com, ktorú môže sprístupniť Organizátor pre rýchlejšiu komunikáciu so zaregistrovanými účastníkmi, resp. pre poskytovanie výhod zaregistrovaným účastníkom.

Účastníka, ktorý má menej ako 18 rokov môže zaregistrovať len jeho zákonný zástupca, ktorý zároveň aj odsúhlasuje všetky podmienky on-line registrácie.

Registrácia na Hobbyhorse Šampionát je zo strany Organizátora akceptovaná pokiaľ obsahuje všetky povinné údaje a tieto údaje sú v zhode s podmienkami na  účasť a Účastník zaplatil štartovné. Informáciu o úspešnej registrácii dostane Zaregistrovaný účastník v elektronickej forme na emailovú adresu, ktorú použil pri registrácii.

Každý úspešne Zaregistrovaný účastník získa jedinečné štartovné číslo, ktoré ho bude identifikovať počas celého priebehu Hobbyhorse Šampionátu. Štartovné číslo je uvedené v potvrdzovacej e-mailovej správe po úspešnej registrácií na Hobbyhorse Šampionát.

Organizátor má právo vopred, alebo aj v čase, kedy prebieha registrácia, stanoviť limit počtu Zaregistrovaných účastníkov v jednotlivých športových disciplínach a tiež právo kedykoľvek registráciu ukončiť alebo upraviť termín jej ukončenia.

Riadne vyplnené registrácie Zaregistrovaných účastníkov sú do zoznamov a databáz zaraďované v poradí, v akom boli doručené cez elektronickú registráciu.

 

IV. Platnosť a akceptovanie on-line registrácie

Registrácia, ktorá nie je súčasne ukončená aj úspešnou platbou Štartovného cez platobnú bránu Organizátora je neúplná. Organizátor rozhodne, či takýto neúplný záznam o registrácii ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. Organizátor môže umožniť dokončiť registráciu Účastníkovi vyplnením neúplných informácií alebo zaplatením Štartovného zaslaním špeciálnej linky na dokončenie registrácie. Rozhodnutie o konečnom posúdení neplatnej registrácie ostáva vo výlučnej kompetencii Organizátora.

Zaregistrovaný účastník je povinný si skontrolovať svoje registračné údaje, v prípade, ak je potrebné urobiť v nich zmenu, môže tak urobiť cez emailovú adresu championship@hobbyhorseslovakia.com maximálne 2 týždne pred konaním Hobbyhorse Šampionátu. Zmena sa netýka zmeny v prihlásených disciplínach, na ktoré sa Zaregistrovaný účastník prihlásil.

Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na Hobbyhorse Šampionáte, a to aj v prípade dokončenia registrácie a uhradenia štartovného v prípadoch, ak:

  1. Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje,
  2. Účastník použil na registráciu formulár, ktorý bol určený pre členov športového klubu Hobbyhorse Slovakia, hoci sám nebol v čase dokončenia registrácie členom športového klubu Hobbyhorse Slovakia (meno + emailová adresa)
  3. Účastník použil na registráciu formulár, ktorý bol určený pre pred-registrovaných účastníkov hoci sa v určenom termíne nepred-registroval (emailová adresa)
  4. Za účastníka, ktorý má menej ako 18 rokov neodoslal on-line registráciu jeho zákonný zástupca
  5. Účastník bol v minulosti pri účasti na Hobbyhorse Šampionáte diskvalifikovaný.

 

 

V. Neprenositeľnosť registrácie a štartového čísla na iného účastníka

Účasť na Hobbyhorse Šampionáte je osobné a neprenosné právo, ktoré vzniká jedine Účastníkovi, a to splnením všetkých podmienok registrácie na Hobbyhorse Šampionáte. Základným identifikátorom Zaregistrovaného účastníka z hľadiska bezpečnostného, zdravotného a športovo – technického je jedinečné Štartové číslo, ktoré mu pridelil Organizátor. Štartové číslo pridelené Zaregistrovanému účastníkovi je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia Všeobecných podmienok sa osoby, ktorým bude toto porušenie preukázané, vystavujú riziku diskvalifikácie na danom ročníku Hobbyhorse Šampionátu a tiež zákazu štartu v budúcom období.

 

VI. Štartovné, potvrdenia

Základné sadzby štartovného na jednotlivé disciplíny Hobbyhorse Šampionátu vyhlasuje každoročne Organizátor v Propozíciách Podujatia. Výška štartovného na Hobbyhorse Šampionáte sa skladá zo základného poplatku za účasť na Hobbyhorse Šampionáte a ďalších poplatkov v závislosti od zvolenej disciplíny alebo možnosti viacnásobného prihlásenia sa na danú disciplínu. Ďalej závisí od využitia možnosti pred-registrácie na Hobbyhorse Šampionát, členstvu v športovom klube Hobbyhorse Slovakia a dátumu dokončenia registrácie. Účastník je povinný uhradiť štartovné v takej výške, v akej je predpísané pre deň, kedy bude úspešne dokončená registrácia Účastníka zaplatením registračného poplatku cez platobnú bránu. Pri zaplatení inej (rozumej nižšej) sumy ako je predpísaná suma Štartovného, Organizátor  považuje Prihlášku za neúplnú a môže ju z ďalšieho procesu registrácie vylúčiť.
Účastník si môže kontrolovať stav úplnosti svojej registrácie v emailovej správe s úspešným potvrdením registrácie a tiež v štartovej listine, ktorá bude zverejnená po ukončení procesu registrácie na webovej stránke Organizátora (https://hobbyhorseslovakia.com)
Organizátor nemá povinnosť vydávať potvrdenia podľa individuálnych požiadaviek Účastníkov vo veci zaplatenia a spracovania platby z on-line registrácie.

 

VII. Zrušenie prihlášky, vrátenie štartovného, zmena disciplíny

Zaplatené štartovné Organizátor vracia len po odhlásení zaslaním emailovej správy na adresu championship@hobbyhorseslovakia.com a to na základe lekárskeho potvrdenia o neschopnosti Účastníka zúčastniť sa Hobbyhorse šampionátu doručeného najneskôr do stanoveného termínu, ktorý oznámi Organizátor v Propozíciách pre príslušný rok, s manipulačným poplatkom vo výške 30% zo zaplateného štartovného.

Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví v určenom čase na prezentáciu stráca nárok na účasť na disciplínach, na ktorých sa zaregistroval bez vrátenia štartovného. Rovnako ak sa prezentovaný Zaregistrovaný účastník nedostaví na štart disciplíny v čase, keď bude vyvolaný ani po opakovanom vyvolaní, stráca nárok na účasť na danej disciplíne bez vrátenia pomernej časti štartovného.

Zaregistrovaný Účastník môže e-mailom na adresu championship@hobbyhorseslovakia.com požiadať o presun štartovného na iného Účastníka najneskôr do jedného mesiaca pred konaním Hobbyhorse šampionátu v danom roku. O presun štartovného žiada vždy pôvodne Zaregistrovaný účastník. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.

Disciplíny na ktoré sa zaregistroval Účastník nie je možné po dokončení registrácie meniť. Zmena je možná len v prípade mena hobbyhorse koňa, ktorú posiela registrovaný účastník mailom na adresu championship@hobbyhorseslovakia.com najneskôr do jedného mesiaca pred konaním Hobbyhorse Šampionátu v danom roku. Zmena je potvrdená registrovanému účastníkovi mailovou správou na zaregistrovanú emailovú adresu.

Štartovné sa Zaregistrovaným účastníkom nevracia ani v prípade, ak z dôvodu vyššej moci nebolo možné dokončiť  disciplínu, na ktorú bol zaregistrovaný.

 

VIII. Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu štartovného

Organizátor každoročne poskytuje pri registrácii alebo počas Hobbyhorse Šampionátu riadne zaregistrovaným účastníkom v rôznom vopred stanovenom rozsahu materiálne produkty.

Zaregistrovanému účastníkovi nevzniká nárok na materiálne produkty, ktoré sú v rámci Hobbyhorse Šampionátu poskytované zo strany Partnerov Hobbyhorse Šampionátu ako darčeky alebo vzorky v obmedzenom rozsahu do vyčerpania stanoveného počtu, ktorý bol dohodnutý medzi Partnerom a Organizátorom.

 

IX. Bezpečnosť účastníkov

Hobbyhorse Šampionát sa koná v interiéri v športovej hale, uskutoční za každého počasia. Organizátor si však vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie Hobbyhorse Šampionátu, ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti alebo majetku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok a zabezpečiť pokojný priebeh podujatia iným spôsobom. Vážnym nebezpečenstvom môže byť extrémny výkyv v teplote vzduchu, inak mimoriadne nepriaznivé počasie, nebezpečenstvo teroristického útoku a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť účastníkov, členov organizačných tímov a divákov. V takomto prípade nemá zaregistrovaný účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku a ani jeho časti.

Organizačné a bezpečnostné pokyny týkajúce sa účasti na Hobbyhorse Šampionáte oznámi Organizátor zaregistrovaným účastníkom podujatia vhodným spôsobom (e-mailom na adresu, ktorú použil pri on-line registrácii, zverejnením na webovej stránke Organizátora) včas pred konaním Hobbyhorse Šampionátu. Každý Účastník Hobbyhorse Šampionátu je povinný tieto pokyny a opatrenia z nich vyplývajúce dodržiavať.

Každý Účastník Hobbyhorse Šampionátu je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny označených členov Organizačného tímu Hobbyhorse Šampionátu a Usporiadateľov Hobbyhorse Šampionátu počas celej doby trvania podujatia.

Používanie akéhokoľvek technického vybavenia alebo pomôcok, ktoré môžu zvýhodňovať Účastníka alebo prekážať iným zaregistrovaným účastníkom, či ohrozovať účastníkov a divákov na zdraví je zakázané.

V prípade, ak Zaregistrovaný účastník preukázateľne nedodržal predpísanú trať danej disciplíny Hobbyhorse Šampionátu, narušil bezpečnosť iných zaregistrovaných účastníkov  a/alebo divákov, alebo sa inak nešportovo správal, je Organizátor oprávnený zakázať zaregistrovanému účastníkovi pokračovať v pretekoch a diskvalifikovať ho.

Diskvalifikácia Zaregistrovaného účastníka je možná aj v prípade dokončenia pretekov a dodatočného preukázania takéhoto konania zo strany zaregistrovaného účastníka.

 

X. Protesty a námietky

Protesty a námietky sa musia podať vedúcemu rozhodcovi Hobbyhorse Šampionátu najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov danej disciplíny. Vedúci rozhodca rozhodne v čase do 1 hodiny. Rozhodnutiu vedúceho rozhodcu Hobbyhorse Šampionátu o proteste alebo námietke je finálne.

 

XI. Vylúčenie zodpovednosti

V prípade, ak je Organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, počasia, vojny, terorizmu alebo inej hrozby ešte pred začiatkom (štartom) Hobbyhorse Šampionátu alebo už v jeho priebehu celé podujatie zrušiť, nevzniká zaregistrovanému účastníkom nárok na vrátenie štartovného, a to aj vzhľadom ku skutočnosti, že na strane Organizátora vznikli náklady na prípravu Hobbyhorse Šampionátu už v čase pred samotným aktom zrušenia Hobbyhorse Šampionátu.

Organizátor oprávnený presunúť Hobbyhorse Šampionát na nový termín. Zaregistrovaní účastníci budú automaticky presunutí na nový termín. V prípade, ak Zaregistrovanému účastníkovi nový termín nevyhovuje, má právo požiadať o vrátenie štartovného s aplikovaním s manipulačného poplatku vo výške 30% zo zaplateného štartovného.O vrátenie Štartovného Zaregistrovaný účastník žiada cez emailovú adresu championship@hobbyhorseslovakia.com do jedného mesiaca od zverejnenia nového termínu Hobbyhorse Šampionátu. Po tomto termíne sa Štartovné nevracia a Zaregistrovaný účastník je presunutý na nový termín.

Všetci Zaregistrovaní účastníci Hobbyhorse Šampionát štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na podujatí a ani s cestou do miesta konania a pobytom zaregistrovaného účastníka v mieste konania Podujatia. Je na zodpovednosti Zaregistrovaných účastníkov, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku, získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny Hobbyhorse Šampionátu.

Každý Zaregistrovaný účastník Hobbyhorse Šampionátu si individuálne a vo svojom mene zabezpečuje úrazové poistenie, zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov, či iné druhy poistenia podľa vlastného uváženia.

 

XII. Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy

Organizátor Hobbyhorse Šampionátu spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Organizátor Hobbyhorse Šampionátu prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia – organizácie Hobbyhorse Šampionátu, na informovanie Účastníka a Zaregistrovaného účastníka o ďalších krokoch a aktivitách Organizátora a jeho zmluvných partnerov v rámci projektu Hobbyhorse Šampionátu.

Podmienky spracúvania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, so spracovaním ktorých Účastník vyslovuje súhlas sú obsiahnuté v Oboznámení so spracúvaním osobných údajov zverejnenom na webstránke Organizátora (https://hobbyhorseslovakia.com).

Obrazové, printové, zvukové, zvukovo-obrazové záznamy (a iné formy záznamov) Zaregistrovaného účastníka súvisiace s jeho účasťou na Hobbyhorse Šampionátu  rovnako ako aj návštevníkov Hobbyhorse Šampionátu sú k dispozícii pre potreby Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo uvedené záznamy archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Zaregistrovanému účastníkovi ani návštevníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiadna finančná, materiálna alebo iná náhrada ani nárok na autorské práva.

 

XIII. Záverečné a osobitné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky účasti nadobúdajú platnosť 1.2.2023, nahrádzajú ich pôvodné znenie a platia bez časového obmedzenia. Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Všeobecných podmienok účasti na Hobbyhorse Šampionáte.

 

Posledná aktualizácia: December 2022