Pravidlá súťažnej drezúry na podujatiach Hobbyhorse Slovakia vypracované podľa HOBBYHORSE KOMUNITY

PRAVIDLÁ CHÔDZE A POHYBU

Stručné vysvetlenie kritických bodov týkajúcich sa chodov, typov a iných pohybov.

 

1. ZÁKLADNÉ CHODY

1.1 CHODZA

Chôdza sa podobá ľudskej chôdzi. Aspoň jedna noha sa neustále dotýka zeme (= medzi jednotlivými krokmi nie je žiadny let).

TYPY CHÔDZE

Typy chôdze sú spôsoby vykonávania určitej chôdze; t. j. pracovná, stredná, predĺžená.

 • Pracovná – prirodzený spôsob chôdze jazdca na danom chode. Hlava koňa musí byť vyrovnaná nad vodorovnou rovinou.
 • Stredná – krátke a vysoké kroky s rovnakým alebo mierne pomalším tempom. Hlava koňa musí byť vyrovnaná veľmi vysoko, viac vertikálne ako horizontálne.
 • Predĺžená – dlhý krok, ktorý môže zahŕňať mierne rýchlejšie tempo. Krok je okrúhly a vysunutý ďaleko dopredu. Hlava koňa je nižšie ako priemer, blízko horizontálnej polohy.

1.2 KLUS

– klus sa podobá ľudskému behu. Medzi každým krokom musí byť let (ani jedna noha sa nedotýka zeme). Najrýchlejší z troch základných chodov.

 

2. POHYBY

2.1 KANKÁNOVÁ PIRUETA

Pirueta, ktorá sa vykonáva v predĺženom kroku. Hlava koňa je vysoko zdvihnutá a umiestnená do smeru piruety, zatiaľ čo jazdec zostáva rovno. Ideálny počet krokov pre jednu úplnú kankánovú piruetu je 5 – 6, zatiaľ čo polovičná kankánová pirueta musí byť 3 kroky. Dvojitá kankánová pirueta by sa mala robiť s 10 až 12 krokmi. Existujú dve rôzne techniky na vykonanie piruety:

 • Klusácka pirueta s jednou kružnicou – nohy idú po rovnakej koľajnici vedľa seba, takže jazdec obchádza pomyselný bod za jeho chrbtom.
 • Klusácka pirueta s dvoma koľajnicami / „podporná noha“

Nohy rotujú po dvoch koľajniciach tak, že kôň a jazdec obiehajú pomyselný bod za ich chrbtom. Vedúca noha sa pohybuje vo väčšej kruhovej koľajnici a druhá noha (podporná noha), sa pohybuje v menšej kruhovej koľajnici v blízkosti bodu, okolo ktorého sa jazdec a kôň otáčajú. Je na jazdcovi, aby sa rozhodol, akou technikou chce jazdiť piruety. Počas jazdy môže byť iba jeden tip piruety.

2.2 ZMENA PRIORITY NOHY

Je zmena vedúcej nohy v kluse letu odkopnutím a pristátím na vedúcej nohe v smere, ktorý sa má zmeniť (napr. letmá zmena z pravého klusu do ľavého klusu: odkopnutie pravou nohou a pristátie na pravej nohe). Jazdec musí počas letmej zmeny polohovať koňa podľa nového smeru.

2.2.1. Zmena s jedným tempom

– po sebe idúca zmena nohy v lete bez toho, aby sa urobil jediný krok klusom medzi nimi.

2.2.2. Zmeny tempa každý druhý/tretí krok

– jazdec aj kôň jazdia jeden/dva cvalové kroky medzi každou zmenou letu.

2.2.3. Jednoduchá zmena nohy v cvale

– jednoduchá zmena nohy v cvale, by sa mala vykonať jazdou na tri kroky chôdze alebo klusu, potom sa vyrazí späť do cvalu s novým vedením nohy

2.3. HAUNCHES-IN & HALF-PASS – HAUNCHES-IN

2.3.1. Plecom do vnútra

– sa jazdí tak, že sa kôň a jazdec postaví do polohy v smere pohybu a nohy by sa mali krížiť v každom chode počas letu. Deje sa v cvale, oporná noha sa kríži s vedúcou nohou.

2.3.2. Plecom do vnútra v diagonále

– napríklad cez dlhú diagonálu, jazdec je mierne do opačného pohybu ako je smer jazdy, zatiaľ čo kôň je ohnutý a umiestnený v smere pohybu dovnútra dráhy. Vonkajšie rameno jazdca je umiestnené mierne dopredu. Môže byť v akomkoľvek chode.

2.4. KĽUKATÝ POLKRUH

– jazdec mení smer jazdy po určitom počte krokov, vzďaľuje sa od stredovej čiary a mení uprostred smer, čím vytvára dva malé polkruhy, pričom počet krokov je rozdelený na polovicu. Pri cvale sa mení priorita nohy preskokom, počet krokov napríklad 3-6-6-6-3, pričom zmena smeru je medzi počtom krokov.(tri kroky zmena, šesť krokov zmena atď.)

2.5. PIAFA

– pri piafe sa jedna noha zdvíha v 90-stupňovom uhle od kolena až približne do rovnakej výšky ako boky. Noha sa potom musí narovnať nadol. Každý krok má zreteľný let a pohyb zostáva na mieste. Rytmus je pomalý a pozícia koňa je vycentrovaná. Nohy sa nesmú dostať pred seba ani sa v žiadnom okamihu kroku nesmú prekrížiť z čelného pohľadu.

 2.5.1. Pirueta piafa

– pri piruete piafe jazdec jazdí piafu okolo pomyselného bodu. Ideálny počet krokov je 7 až 8. Kôň je umiestnený podľa smeru otáčania piruety, zatiaľ čo jazdec je úplne rovno. Ideálny počet krokov pri polovičnej piruete je 4 a pri dvojitej piruete 14 – 16.

2.5.2. Chôdzová pirueta

– pirueta, ktorá sa vykonáva v strednej chôdzi. Nohy by sa nemali prekrížiť. Kôň je umiestnený v smere otáčania piruety, zatiaľ čo jazdec zostáva rovno. Ideálny počet krokov na jednu úplnú piruetu v chôdzi je 4 – 5. Polovičná pirueta v chôdzi sa nazýva obrat na zadné.

 

3. TECHNIKA A JEJ PRAVIDLÁ

3.1. DRŽANIE OPRATÍ

Jazdec drží opraty v oboch rukách; vonkajšou rukou drží palicu a opraty, vnútornou rukou len opraty na opratách. Ruky by mali zostať blízko seba a nemali by sa pohybovať. Keď sa zmení smer jazdy, držanie opratí sa zmení tak, aby čo najnenápadnejšie zodpovedalo novému smeru. Kontakt s koníkom má byť vždy stabilný, pokiaľ nie je povedané inak (napr. voľná chôdza/chôdza s dlhými opratami).

3.2. HORNÁ ČASŤ TELA

Postoj jazdca by mal byť dobrý a tichý; rovný alebo mierne naklonený dozadu bez dodatočných pohybov, ako je napríklad hojdanie z ramien.

 

4. PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA VÝSTROJA A JAZDCA

4.1. VÝSTROJ KONÍ

Hobbyhorse musí mať uzdu. Model uzdy je pri súťažiach rozdelený na rôzne úrovne.

POKROČILÍ (ADVANCED)

 • musí uzda obsahovať dve uzdy. Uzdy nesmú byť pripojené k tomu istému bodu uzdy: t. j. dve otaže v tom istom krúžku toho istého udidla nie sú, ale dve uzdy v rôznych krúžkoch toho istého udidla sú povolené (dvojitá uzda, pelham…). To umožňuje jazdcovi používať aj uzdu bez udidla, pokiaľ je splnená táto požiadavka.

Pomocné opraty a iné ozdobné pomôcky sú zakázané vo všetkých triedach, aby sa znížila množstvo zbytočných pomôcok, ktoré by mohli narušiť posudzovanie.

Kukly na uši a omotávky/obväzy na nohy sú povolené, pokiaľ sú prispôsobené jazdcovi a koňa, a teda nebudú rušiť posudzovanie.

Rozhodca ani organizátor súťaže nie sú povinní vopred upozorniť súťažiaceho o možných nepríjemnostiach alebo diskvalifikácii spôsobených vybavením súťažiaceho.

4.2. JAZDEC

Jazdci musia mať počas výkonu obuté topánky. Športová obuv sa odporúča s protišmykovou úpravou v bielej farbe. Neexistujú žiadne iné požiadavky, pokiaľ je človek oblečený. Odporúča sa primerané oblečenie farebne ladené, elegantné, sako, pokrývka hlavy jazdca, či podkolienky, nie sú povinné. Drezúrna palička len v prípade vhodnej manipulácie. Odporúča sa ladenie s koňom a bez reklamných a veľkých potiskov.

Rozhodca ani organizátor súťaže nie sú povinní vopred upozorniť súťažiaceho o možných nepríjemnostiach alebo diskvalifikácii spôsobených prezentáciou súťažiaceho.

 

5. PRAVIDLÁ PRIEBEHU SÚŤAŽE

 • Súťažiaci musí do arény vstupovať a vystupovať z nej cez označený VSTUP – vstupnú bránu.
 • Vystúpenie sa začína a končí pozdravom rozhodcovi, pri ktorom jazdec kývne hlavou a/alebo
 • spustí jednu ruku z opratí.
 • Vystúpenie sa môže začať, keď rozhodca pozdraví súťažiaceho kývnutím hlavy alebo
 • slovne. Začiatok môže rozhodca odštartovať zvukovým znamením napríklad zvončekom.
 • Súťažiaci môže pokračovať vo svojom vystúpení po dvojnásobnom zabudnutí programu. Súťažiaci môže požiadať rozhodcu o radu, od ktorej úlohy môže pokračovať vo svojom výkone.
 • Pýtať sa a prijímať rady od kohokoľvek iného ako od rozhodcu je zakázané počas výkonu. Pokiaľ nie je stanovené v súťaži inak. (napríklad možnosť čítania postupu drezúrnych krokov)
 • Rozhodca je povinný napísať do poznámky (spätnú väzbu), ak dá za úlohu 5 alebo menej bodov.
 • Rozhodca musí do hárku vyznačiť minimálne celkový počet bodov a umožniť po ukončení všetkých súťaží jednotlivo jazdcom k nahliadnutiu
 • Rozhodca a organizátor súťaže môžu skontrolovať stav súťažiacich pred a po ich vystúpení.

 

6. DOPLNKOVÉ PRAVIDLÁ K INÝM VOĽNÝM ŠTÝLOM

 • Pozdrav na začiatku a/alebo na konci vystúpenia môže byť úklonom a tiež iným spôsobom
 • Všetky voľné drezúrne programy majú časový limit. Vystúpenie sa začína a končí pozdravom, pokiaľ súťažiaci pred vystúpením neoznámi rozhodcovi inak.
 • Ak je časový limit prekročený o 30 sekúnd alebo viac, vystúpenie je diskvalifikované a  rozhodca/organizátor môže vystúpenie prerušiť.
 • Kroky sa hodnotia samostatne hlavne ich prevedenie a kombinácia či zladenie pri párovej drezúre

 

7. TRESTNÉ BODY, SANKCIE A VYLÚČENIA

7.1. SPôSOB ODPOČÍTAVANIA BODOV

Za 1. chybu – odpočítavanie 2 body. Za 2. chybu – odpočítavanie 4 body. Tretia chyba má za následok vylúčenie.

7.2. TRESTNÉ BODY

 • Nevstupovanie alebo vystupovanie cez bránu arény
 • Neposlušnosť, ako je napríklad vzpieranie alebo iný pohyb, ktorý sa nedá interpretovať ako drezúra
 • pohyb.
 • Nevykonanie požadovaného pohybu v blízkosti správneho miesta alebo vôbec.
 • Jazdec ide nesprávnou cestou, ale do 10 sekúnd sa vráti na správnu dráhu bez toho, aby
 • zastavenia alebo požiadania rozhodcu o radu.
 • Zabudnutie na trasu, t. j. zastavenie na premýšľanie alebo nevrátenie sa na trasu do 10 sekúnd.
 • Prekročenie časového limitu o 15s. v požadovanom alebo vo voľnom štýle.
 • Žiadanie alebo prijímanie rád od iných osôb ako od rozhodcu (výnimkou je iba v prípade možnosti čítania jednotlivých drezúrnych krokov ak je to v pravidlách súťaže zadané)

7.3. MOŽNÉ VYLÚČENIA

 • Jazdec získava trestné body tretíkrát (tretia chyba).
 • Krívanie počas výkonu
 • Pád počas výkonu
 • Kôň nie je držaný medzi nohami
 • Kôň alebo požadované vybavenie sa počas výkonu zlomí
 • Nenosí uzdu/nosí nesprávny druh uzdy
 • Používanie pomocných opratí alebo iných pomôcok, ktoré bránia posudzovaniu
 • Začatie výkonu bez pozdravu rozhodcu
 • Prekročenie časového limitu v drezúrnej alebo inej voľnej triede o 30 sekúnd alebo viac
 • Opustenie arény počas vystúpenia
 • Nešportové správanie, ako je hádzanie koní alebo iných predmetov, alebo agresivita alebo šikanovanie ostatných. V opakovaných alebo veľmi škodlivých prípadoch sa rozhodca alebo organizátor súťaže môže podľa vlastného uváženia odmietnuť súťažiacemu ďalšie štarty v tých istých súťažiach.

Rozhodca vyhlási alebo vydá zvukový signál, ktorý sa trikrát opakuje ako znamenie vylúčenia z  výkonu. V takom prípade musí jazdec svoj výkon ihneď ukončiť.